Објектно програмирање и C++
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 3В 5
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Ђорђе Стојисављевићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Студенти се упознају са концептима објектно оријентисаног програмирања (ООП) и њиховим техничким реализацијама у програмском језику C++ и UML језику за пројектовање софтвера до нивоа потребног за самостални развој програмских рјешења.

Исход учења

На крају курса студент ће имати јасну представу о разлици између процедуралног и ОО програмирања и бити способан да самостално развија нетривијалне апликације са објектном структуром: да идентификује објекте, дефинише њихове особине и понашање, пројектује класе за поједине типове и склопи их у финкционалну апликацију у WINDOWS окружењу. Студент ће такође знати користити постојеће библиотеке објеката (класа), покретати и управљати постојећим апликацијама помоћу њихових објеката (једна MS OFFICE апликација и MATLAB) и креирати сопствене библиотеке.

Садржај предмета

Елементи процедуралног C језика (база за C++): константе и варијабле, типови, оператори, изрази и наредбе. Контрола тока програма. Улазно-излазне наредбе. Вектори. Структура C програма: Глобалне и локалне варијабле, датотеке и модули, заглавља и спајање. Функције. Показивачи и референце. Структуре и уније. Улазно-излазне датотеке. Класе: подаци чланови и функције чланице. Јавно и приватно подручје. Инкапсулација и интерфејс. Оператори разлучивања “.“ , “-> “ и “:: “. Конструктори и деструктори. Оператори new и delete. Преклапање оператора. Индексирање. Апстракција (сакривање). Заштићено подручје класе. Пријатељске функције. Показивачи на објекте. Низови (вектори) објеката. Изведене класе и насљеђивање. Виртуелне функције чланице и полиморфизам. Проширивање класа. Увод у UML (Unified Modeling Language). Развој једноставног Use-Case дијаграма. Генерисање C++ кода из UML дијаграма. Елементи Windows функционалности: Прозори, Менији и Дијалози. WINDOWS-ов концепт догађаја и порука. Програми управљани догађајима. Повезивање са MS EXCEL (API) и MATLAB библиотеком објеката.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Краус, Л.: Програмски језик С са решеним задацима, пето издање, Академска мисао, Београд, 2004.
 2. Stroustrup, B.: Програмски језик С++, Микро књига, Београд, 1991.
 3. Јокановић, С.: Објектно оријентисано програмирање – С++, скрипта, МФ, Бања Лука
Облици провјере знања

Студент полаже један колоквијум и ради један пројектни задатак. Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 30 бод.
Пројекат 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама