Објектно орјентисано програмирање – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 6
Наставници

Дражен Брђаниндоцент

Горан Бањацвиши асистент

Данијела Бањацвиши асистент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

(1) Стицање теоријског и практичног знања из објектно-оријентисаног програмирања. (2) Стицање знања и вјештина у развоју објектно-оријентисаног софтвера коришћењем програмског језика С++.

Исход учења

По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) самостално развијају једноставнији објектно-оријентисани софтвер коришћењем програмског језика С++; (2) примјењују основне принципе објектно-оријентисаног софтверског инжењерства у рјешавању проблема; (3) успјешно прате сљедеће курсеве у којима је потребно знање објектно-оријентисаног програмирања.

Садржај предмета

Увод. Репетиторијум структурног програмирања кроз програмски језик С++ (преглед језика С++ који није објектно-оријентисан): структура програма, основни типови података, промјенљиве и константе, оператори и изрази, наредбе, гранање и селекција, петље, насилна контрола тока, сложени типови података (низови, структуре, уније), функције, показивачи, упућивачи, пренос аргумената, стандардна библиотека функција, динамичка алокација меморије. Концепт објектно-оријентисаног програмирања. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Насљеђивање. Полиморфизам. Изузеци. Генеричке класе и функције. Токови.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе, самостални рад студената кроз домаће задаће и самостални пројекат.

Литература
 1. Малбашки, Д.: Објекти и објектно програмирање
 2. Краус, Л.: Програмски језик С++ са решеним примерима
 3. Stroustrup, B.: Програмски језик С++
Облици провјере знања
Колоквијум 30 Завршни испит 30
Лабораторијске вјежбе 10    
Пројекат 30 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама