Нумеричка математика
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3П + 2В 6
Наставници

Даниел А. Романоредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатроника

Индустријско инжењерство и менаџмент

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Математика I и Математика II – положени испити

Циљ изучавања предмета

Дати теоретске основе разних нумеричких метода, анализирати њихова основна својства (стабилност, конвергенција, тачност) и демонстрирати њихове могућности на конкретним примјерима; савладати основе MATLAB-a кроз примјену већ уграђених функција за рјешавање конкретних задатака, а указати и на могућност прављења нових креирањем сопствених М-фајлова.

Исход учења

Стечена знања могу се користити за сва нумеричка израчунавања при рјешавању конкретних инжењерских задатака, а знања стечена о MATLAB-у добро ће доћи и у другим предметима у којима се користи тај пакет.

Садржај предмета

Елементи теорије грешака. Основни принципи нумеричке математике. Методи за рјешавање нелинеарних једначина и система нелинеарних једначина. Нумерички методи линеарне алгебре. Рјешавање система линеарних алгебарских једначина – директни и интеграциони методи. Метод најмањих квадрата. Интерполација. Нумеричко диференцирање и нумеричка интеграција. Нумерички методи за рјешавање обичних диференцијалних једначина. Водич за MATLAB.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, рачунарске вјежбе, консултације.

Литература
 1. Ћелић, В. М.: Нумеричка математика, Глас српски, Бања Лука, 2008.
 2. Higham, D. J., Higham N. J.: MATLAB Guide, SIAM, 2005.
 3. Michael, T.: Heath, Scientifuc computing: an introductory survey, Mc Graw Hill, 2002.
Облици провјере знања
 • Похађање наставе и самостални задаци 10 поена,
 • два колоквијума (на сваком од њих може се освојити највише 40 поена)
 • завршни испит – највише 50 поена.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи најмање 51 поен.

Похађање наставе 5 поена Колоквијуми 40 поена
Активност на настави   Завршни испит 50 поена
Домаћи задаци 5 поена Укупно 100 поена

 

Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама