Неконвенционалне технологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3П + 2В 6
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Изучавање основних принципа неконвенционалних поступка обраде, карактеристике процеса, технолошких параметара и практична примјена појединих технолошких поступака неконвенвенционалне обраде са могућностима комбинованих поступака конвенционалне и неконвенционалне обраде.

Исход учења

Студент добија јасну представу о принципа и карактеристикама неконвенционалних поступка обраде. Такође добија могућност самосталног пројектовања технолошких поступака неконвенционалне обраде са способношћу интеграције поступака конвенционалне и неконвенционалне обраде у конкретне производне поступке.

Садржај предмета

Подјела, примјена и заједничке карактеристике неконвенционалних поступака обраде. Електрохемијска обрада (ECM). Електроерозиона обрада (EDM). Обрада ласером (LBM). Обрада електронским снопом (EBM) Хемијска обрада (CHM). Обрада плазмом (PAM). Обрада абразивним млазом (АЈМ). Обрада воденим млазом (WJM). Обрада абразивним воденим млазом (AJWM). Обрада ултразвуком (USM). Комбиновани неконвенционални поступци обраде. Комбиновани конвенц. и неконвенц. поступци обраде. Основни принципи виртуелне производње (VirtualManufacturing): моделирање за CIM окружење. Основне карактеристике и дефиниције Rapid Prototyping, Rapid Tooling (RP/RT). Поступак стереолитографије – Stereolitography (SLA); Поступак ThermoJet 3D; Обликовање модела растапањем – Fuse Deposition Modeling (FDM). Селективно ласерско синтеровање – Selective Laser Sintering (SLS); Обликовање модела ламинирањем – Laminated Object Manufacturing (LOM).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Посјета предузећима која посједују неконвенционалне поступке обраде.

Литература
 1. Шљивић, М.: Неконвенционални поступци као нови ресурси обраде у РС, Академија наука и умјетности РС, Зборник радова, Бања Лука, 2007.
 2. Лазић, М.: Неконвенционални поступци обраде, Научна књига, Београд, 1990.
 3. Лазаревић, Д., Радовановић, М.: Неконвенционалне методе – обрада одношењем, MF, Ниш
 4. Шљивић, М.: Технологија брзе израде прототипских производа и алата, Универзитет Б. Л., 2007.
 5. Глобочки-Лакић, Г., Средановић, Б.: Сепарати предавања и вејжби, 2013. (материјал у електронској форми)
Облици провјере знања

Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама