Натпуњени мотори
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада теоријске основе и принцип рада натпуњених мотора.

Исход учења

Студент се упознаје са основним појмовима, теоријским основама и конструкционим извођењима натпуњених мотора. Студент стиче знања и вјештине неопходне за прорачун и анализу натпуњених мотора.

Садржај предмета

Основни појмови и преглед метода надпуњења. Методе надпуњења. Основне карактеристике турбо компресорског (ТК) агрегата. Снага компресора. Снага турбине. Однос снаге на турбини и компресора. Мапа турбокомпресора. Степен пуњења четверотактних надпуњених мотора. Преглед система надпуњења. Типови турбо компресора. Међудејство између турбокомпресора и мотора. Подешавање спреге мотор – ТК агрегат. Радна тачка спреге мотор – ТК агрегат. Импулсни масени и енергетски фактор. Поступци одређивања равнотежне радне тачке мотор – ТК агрегат. Прорачун затвореног равнотежног циклуса мотор – ТК агрегат. Процеси у цилиндру. Процеси у издувној грани.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Јанков, Р.: Математичко моделирање струјно-термодинамичких процеса и погонских карактеристика дизел-мотора, Научна књига, Београд, 1984.
 2. Кнежевић, Д., Милашиовић, А.: Механика флуида, Машински факултет, Бања Лука, 2010.
 3. Garrett, T. K., Newton, K., Steeds, W.: The Motor Wehicle, Thirteenth Edition, Butterworth-Heinemann, 2001.
 4. Challen, B., Baranescu, R.: Diesel Engine Reference Book, Second Edition, SAE, 1999.
Облици провјере знања

Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама