Нанотехнологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 2П + 2В 5
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање академских знања из области наноматеријала, њихове специфичне структуре и њеног утицаја на њихове изванредне особине, као и из области и нанотехнологија односно метода и техника добијања нанокристалних материјала унапред задатих особина.

Исход учења

Развој академских, најновијих знања и компетенција неопходних за укључивање у научне пројекте и самостално рјешавање проблема везаних за проучавање, добијање и примјену наноматеријала и нанотехнологија.

Садржај предмета

Дефинисање наноструктуре, повезаност наноструктуре и особина и подела наноструктурних материјала. Методе добијања: top-down, bottom-up. Наночестице и њихов значај, њихова синтеза и карактеризација. Фулерени, наноцијеви, наножице и друге 1Д-наноструктуре, њихова синтеза, карактеризација и примена. Манипулација појединачним атомима и молекулима у циљу формирања наноструктура њиховим слагањем на површинама, танки филмови (графени) и технике наношења танких филмова. Нанокомпозити, асемблери и молекуларне машине. Примена наноструктурних материјала у електроници, информационим технологијама, телекомуникационим системима, медицини, катализи, сензорској технологији и др. Заштита животне средине и ризици везани за наноматеријале и нанотехнологије.

Методе наставе и савладавања градива

Инерактивна предавања уз активно учешће студената, консултације, семинарски рад.

Литература
 1. Стојановић, Г.,Живанов, Љ.: Материјали у електроници, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
 2. Waser, R.: Nanoelectronics and Information Technology, Wiley-VCH, 2003.
 3. Winterer, M.: Nano-crystalline Ceramics-Synthesis and Structure, Springer, 2002.
 4. Нанотехнологија: http://www.foresight.org/UTF/Unbound_LBW/chapt_4.html
Облици провјере знања

 Похађање наставе и самостални задаци 15 поена,

 • семинарски рад са укупно 35 поена,
 • завршни испит 50 поена.
Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 35 бод.
Активност на настави   Завршни испит 50 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама