Моторна возила II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 5
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Механика I, II и III, Математика

Циљ изучавања предмета

Студенти стичу знања о: технолошком развоју возила, карактеристикама и начину функционисања појединих склопова моторних возила.

Исход учења

Савладавањем предмета студент стиче опште и специфичне способности које су у функцији анализе и синтезе начина рада појединих система возила, као и предвиђања понашања возила при кретању. Након успјешно положеног испита студент ће имати општа знања о конструкцији возила, као и о могућностима и условима коришћења.

Садржај предмета

Основни појмови, перформансе возила, класификација и категоризација возила. Концепције градње возила, основни системи и склопови. Систем за пренос снаге: конструкцијска извођења, задатак и начин функционисања;. Системи ослањања. Систем управљања, Систем за кочење Носећи системи возила. Точкови и пнеуматици. Опрема и уређаји возила.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература
 1. Филиповић, И.: Цестовна возила, Универзитет у Сарајеву, Машински факултет Сарајево, 2011.
 2. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 1: Components Design, Springer, 2009.
 3. Николић, Б., Николић, Д., Вујадиновић, Р.: Моторна возила I, Дукљанска академија наука и умјетности, Подгорица 2006.
Облици провјере знања

Семинарски рад, 20 бодова, два колоквија, по 30 бодова (укупно 60 бодова), завршни испит 20 бодова.
Пролазна оцјена за укупно 51 бод.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 2. 35 бод.
Активност на настави Завршни испит 25 бод.
Колоквијум 1. 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама