Моторна возила I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 45 + 30 6
Наставници

Александар Милашиновићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Meхaникa I, Meхaникa II и Meхaникa III

Циљ изучавања предмета

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику динамике возила, првенствено у специфичности контакта између точка и тла. Студенти се такође упознају са специфичностима укључивања система погона и кретања возила у једну цјелину.

Исход учења

Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које су у функцији анализе и карактеристика контакта кретач-тло. Студенти стичу основну оспособљеност за компетентан приступ усклађивању погонских агрегата и елемената трансмисије. Такође спознају кључне факторе који дефинишу перформансе, управљивост, стабилност и општи концепт возила са точковима као кретачима.

Садржај предмета

Основни појмови – Возило као динамички систем; силе, моменти, отпори кретања; Карактеристике тла и кретача. Котрљање точка. Приањање. Клизање. Тежиште возила. .Отпори кретању возила. Динамичке реакције тла. Граничне перформансе возила. Вучни биланс возила. Избор мотора за возило. Дијаграм вуче. .Динамичка карактеристика возила. Биланс снаге. Убрзање возила (вријеме и пут убрзања). Одређивање главног преносног односа. Одређивање преносних односа у осталим степенима преноса. Утицај преносног односа на вучно-динамичке карактеристике. Кочење моторних возила. Силе које дјелују на кочено возило. Показатељи кочних својстава и дијаграм кочења. Стабилност возила. Понашање возила на точковима на путу. Кинематика закретања. Силе на управљаним точковима. Силе које дјелују на возило при закретању.

Методе наставе и савладавања градива

Настава се изводи кроз предавања, вјежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија основне информације. На вјежбама студенти стичу практична знања и вјештине. Студенти израђују самосталне семинарске задатке који обухватају и интегришу стечена знања.

Литература
 1. Јанковић, Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б.: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001.,
 2. Симић, Д.: Моторна возила, Научна књига, Београд, 1988.,
 3. Genta, G., Morello, M.: The Automotive Chassis Vol. 2: System Design, Springer, 2009.
 4. Jazar, Reza N.: Vehicle Dynamics, Springer, New York, 2008.
Облици провјере знања

Семинарски рад, 20 бодова, два колоквијума, по 30 бодова (укупно 60 бодова), завршни испит 20 бодова, Пролазна оцјена за укупно 51 бодова.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 2. 35 бод.
Активност на настави Завршни испит 25 бод.
Колоквијум 1. 35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама