Мотори СУС II
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Жељко Ђурићвиши асистент

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Мотори СУС I – одсушан предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: кинематику и динамику моторских механизама, уравнотежење мотора, равномерност обртања, прорачун замајца, погонске, употребне и динамичке карактеристике, конструкцију мотора.

Исход учења

Оспособљеност за прорачун кинематских и динамичких карактеристика клипних механизама мотора СУС, одређивање и коришћење погонских, употребних и динамичких карактеристика. Оспособљеност за избор конструктивне концепције мотора, спровођење прорачуна његових дијелова.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основне концепције клипних механизама топлотних мотора СУС. Одређивање кинематских и динамичких карактеристика. Равномјерност обртања и прорачун замајца. Уравнотежење једноцилиндричних и вишецилиндричних мотора. Погонске карактеристике мотора СУС. Употребне карактеристике. Карактеристике у променљивим режимима рада. Основне конструктивне концепције савремених мотора. Методе и поступци прорачуна виталних дијелова мотора и његових помоћних уређаја.
Практична настава: Израда пројекта ото или дизел мотора. Лабораторијске вежбе: Упознавање са мјерном опремом и поступком снимања карактеристика мотора у лабораторијским условима. Снимање карактеристика мотора у лабораторији на пробном столу.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Предвиђена је посјета једном производном предузећу.

Литература
  1. Живковић, М: Мотори СУС, други део – Конструкција мотора – прва свеска, Машински факултет, Београд, 1990.
  2. Живковић, М., Трифуновић, Р.: Мотори СУС, други део – Конструкција мотора – друга свеска Конструкција и прорачун основних елемената мотора, Машински факултет, Београд, 1983.
Облици провјере знања

Студент има два колоквијума који представљају писмени испит који се састоји од рачунарског задатка и теоријског дијела. Сваки од колоквија се сматра положеним ако студент освоји 50% од максималног броја бодова. Семинарски задатак студент ради самостално типа истраживачког рада. Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Лабораторијска вјежбе се изводе групно, извјештаји се бране појединачно одговором на постављена усмено питања.

Похађање наставе 5 бод.  Семинарски рад-ови 15 бод.
Практична наставa 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијуми 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама