Монтажне технологије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 30 + 30 5
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Машине алатке и Пројектовање технолошких процеса – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да припреми студента за разумијевање основних принципа који се примјењују у монтажним процесима, технолошким структурама у монтажи и аутоматизацији поступака пројектовања монтажних система.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања за потребе пројектовања технолошких процеса. Студент ће бити у могућности да самостално пројектује технолошке процесе за производњу и монтажу производа, примјеном савремених метода и компјутерски подржаних аутоматизованих система.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције процеса монтаже. Утицај конструкционих карактеристика производа на процесе монтаже. Погодност производа за монтажу. Тачност поступака рада у монтажи. Технолошке основе монтажних процеса. Избор варијанте процеса монтаже. Избор варијанте поступка монтаже. Одређивање времена монтаже. Избор оптималне варијанте технолошке структуре система у монтажи. Пројектовање изабране варијанте технолошког поступка монтаже. Пројектовање технолошких структура за монтажу. Пројектовање комплексних монтажних система. Активности у пројектовању поступака рада и технолошких система у монтажи. Аутоматизација поступака пројектовања монтажних система. Примјена експертних система у монтажним процесима. Аутоматске монтажне линије, Аутоматски монтажни системи, Програмски системи за симулацију монтажних процеса.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда пројекта монтажног система. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које има савремено постављене монтажне системе.

Литература
 1. Зеленовић, Д., Ћосић, И.: МОНТАЖНИ СИСТЕМИ, Наука, Београд, 1991.
 2. Јовишевић, В.: Пројектовање технолошких процеса, Mашински факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Ћосић, И., Милић, Д., Шешлија, Д.: МОНТАЖНИ СИСТЕМИ – Приручник за вежбе, Београд, 1991.
 4. Зеленовић, Д., Ћосић, И., Симић, М.: МОНТАЖНИ СИСТЕМИ – Технолошке основе, Београд, 1991
 5. Јовишевић, В., Borojević, S.: Монтажни системи, скрипта, Maшински факултет, Бања Лука, 2011.
Облици провјере знања

За дати производ студент треба да пројектује монтажни систем и да изврши презентацију пројекта. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 10 Колоквијум 2. 15
Пројектни задатак 20 Завршни испит 40
Колоквијум 1. 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама