Монтажне технологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да припреми студента за разумјевање основних принципа који се примјењују у монтажним процесима, технолошким структурама у монтажи и аутоматизацији поступака пројектовања монтажних система.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања за потребе пројектовања технолошких процеса. Студент ће бити у могућности да самостално пројектује технолошке процесе за производњу и монтажу производа, примјеном савремених метода и аутоматизованих система компјутерски подржаних.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције процеса монтаже. Утицај конструкционих карактеристика производа на процесе монтаже. Погодност производа за монтажу. Тачност поступака рада у монтажи. Технолошке основе монтажних процеса. Избор варијанте процеса монтаже. Избор варијанте поступка монтаже. Одређивање времена монтаже. Пројектовање изабране варијанте технолошког поступка монтаже. Пројектовање технолошких структура за монтажу. Аутоматизација поступака пројектовања монтажних система. Примјена експертних система у монтажним процесима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторневјежбе и консултације. Самостална израда пројекта монтажног система. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које има савремено постављене монтажне системе.

Литература
 1. Зеленовић, Д., Ћосић, И.: Монтажни системи, Наука, Београд, 1991.
 2. Јовишевић, В.: Пројектовање технолошких процеса, Машински факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Ћосић, И., Милић, Д., Шешлија, Д.: Монтажни системи – Приручник за вежбе, Наука, Београд, 1991.
 4. Зеленовић, Д., Ћосић, И., Симић, М.: Монтажни системи – Технолошке основе, Наука, Београд, 1991.
 5. Јовишевић,В.: Монтажни системи, скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

За дати производ студент треба да пројектује монтажни систем и да изврши презентацију пројекта. Два колоквијума, средином и крајем семестра су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Израда пројекта 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама