Моделирање процеса у моторима
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Мотори СУС, Механике флуида, Термодинамике, Математике – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: моделирање стварног радног циклуса мотора СУС, процеса у усисно-издувним системима, погонских и употребних карактеристика.

Исход учења

Оспособљеност за израду и коришћење математичких модела процеса у моторима СУС, у фазама прорачуна и израде прототипа новог као и провере карактеристика постојећег мотора.

Садржај предмета

Теоријска настава: Улога математичког моделирања код мотора. Основе математичког моделирања динамичких процеса. Подела (класификација) модела – Термодинамички (нултодимензијски), феноменолошки (квазидимензијски) и мултидимензијски модели (CFD – Computational Fluid Dynamics модели). Упоређење и применљивост појединих класа модела. Моделирање радног процеса мотора. Моделирање струјних процеса и процеса преношења топлоте у усисно издувном систему мотора. Калибрација и верификација модела. Коришћење постојећих пакета програма за моделирање и симулирање процеса у моторима СУС.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудитрне и лабораторијске вјежбе, самостални рад студената.

Литература
 1. Радоњић, Д., Пешић, Р.: Топлотни прорачун мотора СУС, Машински факултет Крагујевац 1996.
 2. Јанков, Р.: Математичко моделирање струјно-термодинамичких процеса и погонских карактеристика дизел мотора, I и II део, Научна књига Београд 1984.
 3. Петровић, С., Јанков, Р., Томић, М., Филипи, З., Пушоња, М., Јовановић, З.: Моделирање сагоревања у ото-мотору, монографија, Машински факултет, Београд, 1995. год.
 4. Heywood, J. B.: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraww Hill International Editions, New York, 1988.
Облици провјере знања

Испит се састоји од: оцјена графичког задатка урађеног коришћењем неког од доступних модела или израде властитог модела, колоквијума и завршног испита који се полаже писмено.

Присуство настави 5 бод.  Колоквијум 20 бод.
Активност на настави 15 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама