Моделирање и симулација – Мех – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 30 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања овог предмета је да студент стекне основна знања и вјештине за математичко моделирањe, и симулацији физичких система са посебним нагласком на рачунарску имплементацију и симулацију модела. Усвојена знања и вјештине моћи ће користити за моделирање система који се сусрећу у другим предметима студија као и за рјешавање конкретних инжењерских проблема.

Исход учења

Када положи овај предмет студент ће моћи да:

 • објасни шта су и по чему се разликују концептуални, математички и рачунарски модел појаве или система,
 • препозна законе који вриједе за посматрану појаву и да их формулише у облику алгебарских, диференцијалних или парцијалних диференцијалних једначина (уз помоћ литературе),
 • демонстрира разумијевање улоге почетних и граничних услова,
 • објасни разлику између аналитичких (симболичких) и нумеричких рјешења и граничних услова,
 • развије математички модел механичког (MKS) или електричног (RLC) система са два до три степена слободе,
 • илуструје Рунге Кута метод за рјешавање модела и развије рачунарски програм за задани модел,
 • развије MATLAB рјешење модела и упореди га са сопственим програмским рјешењем,
 • креира SIMULINK блок дијаграм заданог модела и покрене симулацију понашања варијабли модела,
 • илуструје метод коначних разлика за рјешавање система описаног парцијалним диференцијалним једначинама и састави рачунарски програм за исти.
Садржај предмета

Појам моделирања и симулације. Мјесто и улога рачунара. Природни закони и математички модели. Закони описани алгебарским, диференцијалним и парцијалним диференцијалним једначинама. Почетни и гранични услови. Примјери модела за механичке, термичке, хидродинамичке, електричне и електромеханичке системе. Електромеханичке аналогије величина и параметара. Линеаризација модела. Нумеричко рјешавање једначина. Рунге-Ќута метод. Метод коначних разлика. Рачунарски модел и симулација модела. Симулациони језици. Симулација на дигиталном рачунару (MATLAB). Симулација динамичких система на дигиталном рачунару (MATLAB/SIMULINK). Математички и симулациони модели временски дискретних система. Идентификација система. Параметарска идентификација.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, нумеричко-рачунске вјежбе, рачунарске вјежбе, лабораторијске вјежбе, консултације.

Литература
 1. C. M. Close, D. K. Frederick, J. C. Newell,:Modeling and Analysis of Dynamic Systems, John Wiley & Sons, Inc.
 2. Латинка Ћаласан, Менка Петковска: MATLAB и додатни модули Control System Toolbox и SIMULINK, Микро књига, Београд
Облици провјере знања

Студент полаже два колоквијума и ради један домаћи задатак. Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Активност на настави 5 поена Колоквијум 2 20 поена
Домаћи задатак 10 поена Завршни испит 20 поена
Колоквијум 1 20 поена Укупно 100 поена

 

Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама