Моделирање и симулација
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Петар Марићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Овладавање студента теоријским и практичним основама моделирања и симулације система. Стечена знања могу се користити у рјешавању конкретних инжењерских проблема, а такође предстaвљају основу за даље праћење стручних предмета.

Исход учења

Стечена знања могу се користити у рјешавању конкретних инжењерских проблема, а такође представљају основу за даље праћење стручних предмета.

Садржај предмета

Мјесто и улога моделирања и симулације, примјена у пракси. Теорија моделирања и симулације. Математички модели временски континуалних система. Примјери формирања модела: механички, термички, хидродинамички, електрични и електромеханички системи. Аналогије величина и параметара. Електромеханичке аналогије. Линеаризација модела. Симулација на аналогном/хибридном рачунару. Симулациони језици. Симулација на дигиталном рачунару (МАТLАВ). Симулација динамичких система на дигиталном рачунару (МАТLАВ/Simulink). Математички и симулациони модели временски дискретних система. Идентификација система. Параметарска идентификација. Примјер: вјештачке неуронске мреже.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, нумеричко-рачунске вјежбе, рачунарске вежбе, лабораторијске вјежбе, консултације.

Литература
 1. Close, M. C., Fredrick, K. D., Newell, C. J.: Modeling and Analysis of Dynamic System, John Wiley & Sons, Inc.
 2. Ћаласан, Л., Петковска, M.: МАTLАВ и додатни модули Control System Toolbox и SIMULINK, Микро књига, Београд
 3. Hanselman, D., Littefield, B.: Mastering MATLAB 6 – A Comprehensive Tutorial and Reference, Prentice Hall
Облици провјере знања

Похађање наставе и самостални задаци 15 поена,

 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму),
 • завршни испит 45 поена.

Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави   Завршни испит 45 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама