Микрообрада – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Технологија обраде резањем, Неконвенционалне технологије – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним знањима о технологијама микрообраде, те да стекну потребна знања и вјештине за планирање и реализацију производње микродијелова од савремених материјала.

Исход учења

Након реализације наставних активности, студент ће моћи да: разумије принципе, познаје ограничења и могућности реализације различитих процеса микрообраде; повезује знање из макрообраде у циљу његове примјене у микрообради; анализира конструкцију дијелова у циљу сагледавања потреба за примјеном микрообраде; правилним избором врсте микрообраде, одговарајућих параметара и средстава за обраду, рјешава конкретне захтјеве у производњи.

Садржај предмета

Увод у прецизне технологије и микроинжењерство. Микросистемске и микроинжењерске технологије и производи. Специфичности микрообраде: технологичност, обрадивост, производност, квалитет и тачност обраде. Методе и принципи микрообраде ливењем. Методе и принципи микрообраде деформисањем. Методе и принципи неконвенционалне микрообраде: електроерозиона обрада, ласерска обрада, ултразвучна обрада, електрохемијска обрада. Методе микрообраде скидањем струготине: стругање, глодање, бушење и брушење. Специфичности израде микроалата и микромашина. Основе микрометрологије и микромонтаже.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и практичне вјежбе, консултације. Самостална израда практичних задатака. Посјета предузећима који се баве израдом алата односно који примјењују технологије за израду микродијелова.

Литература
 1. M. Jackson: Microfabrication and Nanomanufacturing, Taylor & Francis Group, New York, 2006.
 2. K. Ehman, at al.: Micromanufacturing, Springer, New York, 2007.
 3. D. Dornfeld, D.E. Lee: Precision Manufacturing, Springer, New York, 2008.
 4. J. McGeough: Micromachining of Engineering Materials, Marcel Dekker, New York, 2002.
 5. K. Cheng, D. Huo: Microcutting – fundamentals and application, John Willey & Sons, Oxford, 2013.
Облици провјере знања

Два колоквијума, средином и крајем семестра који су писмени, на којим се комбинују теоретска питања и практични задаци. Пројектни задатак обухвата избор микротехнологије у производњи конкретног дијела. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит је усмени и обухвата теоретска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијум 2. 20
Пројектни задатак 10 Завршни испит 40
Колоквијум 1. 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама