Микробиологија
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Мирослав Петковићредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање основних научних и академских способности и вјештина из области микробиологије, разумјевање основних микробиолошких догми, појединих великих група микроорганизама.

Исход учења

Значај и улога еколошких чиниоца на виталност и виабилност ћелија, као и на физиолошке процесе истих.

Садржај предмета

Преглед развоја микроорганизама и подјеле микроорганизама. Начин испитивања микроорганизама. Обим и дефиниција микробиологије, организми и радна средина, микро-биолошке дисциплине и теорија разврставања микроорганизама, Основи цитологије: дефиниција, морфологија, хемијски састав, физичко-хемијске особине, животни процеси у ћелији, мембрански системи, ћелијски зид, алге, прототза, гљиве. Грам позитивне и негативне бактерије, архебактерије, микоплазме. Енергетски метаболизам. Раст организма и популације. Заједнице микроорганизама. Основи наследности и промјењљивости микроорганизама. Основи мутације.

Методе наставе и савладавања градива

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације, лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
 1. Петковић, М.: Микробиологија, скрипта, 2009.
 2. Врбашки, Љ.: Микробиологија, Нови сад, 1992.
 3. Симић, Д.: Микробиологија, Научна књига, Београд, 1988.
Облици провјере знања

Полагање колоквијума након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама