Методологија научноистраживачког рада
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 2П + 2В 5
Наставници

Гордана Глобочки-Лакићредовни професор

Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања о основним темама и проблемима методологије научног истраживања, који чине претпоставку за бављење сваком врстом научне активности, па, у конкретном случају, и научним истраживањима у области заштите радне и животне средине.

Исход учења

Оспособљеност студената да научно и критички мисле, да појаве и проблеме у области заштите на раду методолошки фундирају и проучавају; да су, у методолошком смислу, компетентни да сами долазе до научних сазнања и да их стављају на располагање другима.

Садржај предмета

Појам и предмет методологије истраживања. Значај научних истраживања. Основна епистемолошка питања и проблеми. Подела наука. Циљеви и карактеристике истраживања. Врсте научног истраживања. Чињенице, хипотезе, закони и теорије у научним истраживањима. Етапе (фазе) научног истраживања. Методе, технике, поступци и инструменти научног истраживања. Етички проблеми у научним истраживањима. Међузависност наставе и истраживања у области заштите од раду (семинарски, дипломски радови, докторске дисертације).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
 1. Милетић, О.: Методологија научноистраживачког рада, Скрипта МФ, Бања Лука, 2008.
 2. Милетић, О.: Машиноградња I и II, књиге, МФ Бања Лука.
 3. Боројевић, С.: Методологија експерименталног научног рада, ФТН Нови Сад, 1980.
 4. Шолаја, В. Метод и организација научноистраживачког рада, МФ Београд, 1971.
Облици провјере знања

Предаја и одбрана домаћег задатка. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Полагање колоквијума и усмени дио испита на завршном дијелу испита.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама