Mехатроника мотора и возила
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 3В 6
Наставници

Снежана Петковићредовни професор

Катедра

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Мотори СУС - одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознавање са електронским системима моторних возила.

Исход учења

Мултидисциплинарна инжењерска знања о савременим електронским системима моторних возила, потребна за самосталан рад у аутомобилској индустрији и пратећим дјелатностима.

Садржај предмета

Увод, историјски преглед, основе електронике примјењене у моторним возилима. Акумулаторске батерије. Генератори електричне енергије. Алтернатори. Електропокретачи. Општи принципи за примену мехатроничких система за управљање системима возила и мотора. Електронски системи мjерења и управљања на аутомобилу. Отворени и затворени системи управљања. Аналогни и дигитални системи мjерења и управљања. Основна електронска кола и компоненте у електроници аутомобила. Давачи. Актуатори. АД и ДА конвертори. Микропроцесори и микрорачунари. Електронски системи за управљање радом ОТО мотора. Електронски системи паљења. Електронско убризгавање горива. Електронска регулација празног хода, рециркулације издувних гасова и бензинских пара. Електронско управљање радом дизел мотора. Електронско управљање аутоматском трансмисијом. Антиблокирајући електронски системи (АBS). Електронска контрола стабилности ЕSP. Комуникациони системи на возилима. Сигнални, сигурносни, безбједносни и информациони уређаји и системи у возилу Системи за побoљшање комфора возача и путника. Дијагностички системи на аутомобилу. Будућност електронских система на возилима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада. Предвиђена је посјета једном производном предузећу.

Литература
  1. Грујовић, А.: Електроника аутомобила, Машински факултет, Крагујевац, 2008.
  2. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци и Крагујевцу, 2008.
Облици провјере знања

Студент има два колоквијума који представљају писмени испит који се састоји од рачунарског задатка и теоријског дијела. Сваки од колоквијума се сматра положеним ако студент освоји 50% од максималног броја бодова. Семинарски задатaк студент ради самостално типа истраживачког рада прикупљањем информација из доступних часописа, путем интернета или у предузећима који су везани за аутоиндустрију. Активност на настави се процјењује датим одговорима на постављена питања током одржавања часа. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама