Мехатроника
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници

Михајло Стоjчићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент добије основне информације у улози и примјени мехатронике као синергијског једниства више техничких дисциплина. Студент треба да схвати нову филозофију код пројектовања.

Исход учења

Од инжењера мехатронике се не очекује да пројектује базне електроничке или механичке компоненте, него да на основу стеченог знања и искуства користи готове склопове у сврху пројектовања сложеног производа или процеса. При томе његова улога је да дефинише функционалност система, постави захтјеве на тај систем и одредити склоповску и програмску подршку за реализацију жељених захтјева.

Садржај предмета

Увод дефиниције и основни појмови, особине мехатроничких система, Актуатори – структура и начин дјеловања, Електромагнетни актуатори, Флуидни актуатори, Микро и нано актуатори, Сензори, карактеристике, принципи дјеловања, Сензори за позицију, брзину, убрзање, силу и момент, сигнали и обрада сигнала, временски дискретни сигнали, HART smart сензори, Микропроцесор и микроконтролор, PLC, Комуникациони протоколи, Примјери мехатроничких система, Мехатронички системи на аутомобилу, Управљање мехатроничких система, основни појмови, Лапласова, Фуријерова и З трансформација – дефиниције и особине, Представљање система преносном функцијом и у простору стања, Линеаризација једначина кретања, Моделирање система, кинематика система, Динамика система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и консултације.

Литература
  1. Bishop, R. H.: MECHATRONICS An Introduction, Taylor & Francis Group, LLC, 2006.
  2. Писани материјали са предавања
Облици провјере знања

Испит се састоји од два колоквија, два семинарска рада и завршног испита. Завршни испит и колоквији се полажу усмено. Колоквији се полажу након урађених и одбрањених семинарских радова.

Похађање наставе   Семинарски (2×15) 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×25) 50 бод.
Завршни испит 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама