Механизми
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 4
Наставници
Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицaњe oснoвe зa прoјeктoвaњe нoвих, сaврeмeнијих мaшинa и урeђaјa и усaвршaвaњe пoстoјeћих рјeшeњa, пoвeзивaњeм структурнe, кинeмaтскe и динaмичкe aнaлизe и синтeзe мeхaнизaмa мaшина.

Исход учења

Способност употребе основних механизама у сложеним механичким системима, оспособљеност за примену специфичних метода за кинематичку и динамичку анализу механизама и машина.

Садржај предмета

Функције, врсте и структура механизама. Анализа полужних механизама. Асурова класификација. Полужни четвороугао. Клипни и кулисни механизам. Тренутни пол. Инверзно кретање. Рулете. Позициона анализа. Два бесконачно блиска положаја покретне тачке. Метод тренутног пола. Метод брзине клизања. Ојлерова метода. Метод заокренутих брзина. Преносна функција првог реда. Три бесконачно блиска положаја покретне тачке. Графичке и аналитичке методе одређивања убрзања. Bresse-ови кругови. Euler-Savary-јева једначина и специјални случајеви. Тангента на рулете и центар кривине. Превојни и повратни круг код четворочланих механизама. Екстремум преносне функције првог реда. Путање тачака спојке. Теорема Робертс-Чебишева. Синтеза полужних механизама. Синтеза механизама за вођење. Синтеза механизама са повратним кретањем. Синтеза механизама као генератора функције. Синтеза механизама за задате брзине и убрзања. Угао преноса. Динамика механизама. Погонске, технолошке и у зглобовима силе и моменти. Кинетостатика. Транслаторно кретање. Ротационо кретање. Нападна тачка резултујуће силе инерције члана. Статичка и динамичка замјена маса. Уравнотежење ротора. Брегасти механизми-врсте, избор преносне функције. Полупречник основног круга. Механизми с прекидним кретањем. Механизам са малтешким крстом. Механизам са звјездастим точком. Механизам са скакавицом. Механизми с котрљањем. Зупчасти преносници са непокретним осама. Кинематика планетних преносника. Путање тачака планетног точка. Једностепени и двостепени диференцијални преносници. Таласни преносник.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, пројектни задаци, колоквијуми.

Литература
  1. Живковић, Ж.: Теорија машина и механизама – Кинематика, Машински факултет Ниш, 1992.
  2. Uicker, J., Pennock, G., Shigley, J.: Theory of Machines and Mechanisms, Oxford University Press, 2003.
Облици провјере знања

Похађање наставе 5 поена. Два графичка рада се оцјењују са укупно 10 поена. Два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму). Завршни испит 45 поена.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави   Завршни испит 45 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама