Механика II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 30 + 30 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима разумијевање битних закона и метода кинематике тачке и тијела. Знања стечена кроз овај предмет оспособљавају студенте да пратите наставу из других стручних предмета, за чије разумијевање је неопходно знање из кинематике и динамике.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема у вези са кинематиком тачке и крутог тијела.

Садржај предмета

Кинематика тачке: Дефиниција брзине и убрзања тачке. Брзина и убрзање тачке у Дакартовим, поларним, природним и сферним координатама. Пређени пут. Кинематика крутог тијела: Транслаторно кретање. Обртање око непокретне осе. Равно кретање тијела. Тренутни пол брзина и убрзања равне фигуре. Сферно кретање тијела. Опште кретање тијела. Сложено кретање тачке. Геометрија маса: Моменти инерције. Елипсоид инерције. Хајгенс-Штајнерова теорема.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Голубовић-Бугарски В.: Механика 2, скрипта – изводи предавања, Машински факултет Бања Лука.
 2. Л. Русoв: Кинeмaтикa, Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1988.
 3. Ђурић, С.: Кинeмaтикa, Maшински фaкултeт, Бeoгрaд, 1990.
 4. Милосавлјевић Д.: Кинематика, методичка збирка решених примера, Машински факултет Крагујевац, 1995.
 5. Долечек В., Пашић Х., Шиповац Б.: Збирка задатака из кинематике, Машински факултет Сарајево, 1973.
Облици провјере знања

Израда и одбрана два самостална задатка. Полагање два колоквијума, након обрађених одређених тематских јединица. Завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 4 бод. Самостални задаци 6 бод.
Присуство настави Завршни испит 50 бод.
Колоквијуми 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Документи

Графички радови

1а графички рад

1б графички рад

2а графички рад

2б графички рад

3 графички рад

Кинематика тачке 1

Кинематика тачке 2

Ротација тијела око непокретне осе

Материјал за наставу

Скрипта Механика 2

Предавања – листа видеа на Јутјубу (YouTube)

Попис тема/ редни број видеа:

1. Увод у Механику 2

2. Увод у Кинематику

3. Вектор брзине и вектор убрзања тачке

4. Брзина и убрзање тачке у поларним координатама

5. Брзина и убрзање тачке у природним координатама

6. Транслаторно кретање крутог тијела

7. Обртање крутог тијела око непокретне осе

8. Равно кретање крутог тијела

9. Брзина и убрзање тачке тијела при равном кретању

10. Теорема о центру обртања за коначно помјерање равне фигуре

11. Сферно кретање крутог тијела

12. Брзина и убрзање тачке тијела које изводи сферно кретање

12. Примјер задатак из сферног кретања тијела

13. Примјер задатак из равног кретања крутог тијела

14. Опште кретање слободног крутог тијела

15. Сложено кретање тачке

16.2. Примјер задатак из сложеног кретања тачке

Списак студената

Задати графички радови I година 2018-2019

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама