Механика I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 30 + 30 5
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Гордана Тошићасистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за усвајање основних појмова Механике I (Статике), самостално постављање услова равнотеже и одређивање непознатих величина код крутих тијела, а посебно код разних врста статички одређених носача.

Исход учења

Студент је оспособљен да:

1) Сведе на простији облик систем сила/спрегова у равни и простору, 
2) Анализира равнотежу крутог тела и система крутих тела са и без трења,
3) Одреди пресјечне величине код статички одређених греда и рамова и скицира статичке дијаграме,
4)
Срачуна силе у штаповима решетки,
5) Срачуна координате тежишта просте хомогене равне фигуре/линије и простог хомогеног тијела.

Садржај предмета

Теоријска механика: Основни појмови, Њутнови закони, Подјела. Механика I (Статика): Основни појмови, Предмет и задаци, Аксиоми, Везе, Систем сучељних сила (Равни од двије, три и више сила, Просторни од три сучељне силе), Пројекција силе на осу и раван, Разлагање силе и њено одређивање помоћу пројекција, Резултанта просторног и равног система сучељних сила, Услови равнотеже, Три непаралелне силе у равни, Момент силе за тачку, Момент резултанте равног система сучељних сила, Систем колинеарних сила, Двије паралелне силе силе усмерене на исту/супротну страну. Спрег сила (Момент спрега, Систем спрегова у равни), Произвољан раван систем сила (Редукцији силе и система сила на тачку, Главни вектор и главни момент, Редукција на простији облик, Услови равнотеже, врсте равнотеже), Равнотежа система крутих тијела, Трење (Трење клизања, Реакција храпаве везе, Угао, троугао и конус трења, Равнотежа тијела услед трења, Трење ужета/каиша о храпаву цилиндричну површ, Трење котрљања), Носачи (Ослањање и подјела), Пресјечне величине код равних носача (Просте греде, Конзоле, Греде са препустима и са зглобовима, Прости рамови и рамови са зглобовима), Равне решетке (Формирање, Статичка одређеност, Силе у штаповима – Примјена метода исјецања чворова и Ритеровог метода), Момент силе за осу и његова веза са моментом силе за тачку, Просторни систем спрегова (Сабирање, Паралелно преношење спрега у раван паралелну равни дејства), Произвољан просторни систем сила (Редукција на тачку, Свођење на простији облик, Варињонов теорем, Статичке инваријанте, Услови равнотеже), Центар система паралелних сила, Тежиште крутог и хомогеног тијела, хомогене фигуре и хомогене линије, Гулдинови теореми, Просторни носачи.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања (П), вјежбе (В), консултације, израда графичких радова и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
  1. Благојевић, Д., Бабић, Ж.: Статика, репетиторијум, примјери, задаци, Машински факултет, Бања Лука, 2007.
  2. Русов, Л.: Механика – Статика, Научна књига, Београд, 1978.
Облици провјере знања

Одбрана 2 самостално израђена графичка рада (задаци), 2 колоквијума (2. колоквијум условљен положеним 1. колоквијумом и одбрањеним графичким радовима) или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Графички радови 10 бод. Усмени испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Овјера предмета (потписом наставника у индексу) условљена је са минимално 80 % присустава на П и В и са 2 одбрањена графичка рада.

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама