Медицина рада – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 6
Наставници

Весна Палексићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање одговарајућег нивоа теоријског и практичног знања из области медицине рада, професионалне болести, рехабилитација, мониторинг радног мјеста.

Исход учења

Студент стиче теоретска и практична знања о професионалним болестима тј. узроке који до њих доводе. Стиче знања о рехабилитацији за професионалне болести, усваја методе које могу служити за умањење интензитета професионалних болести.

Садржај предмета

Основе медицине рада. Амбијентни мониторинг ризика радног мјеста. Биолошки мониторинг радног мјеста и оцјена ризика радног мјеста. Оцјена радне способности. Професионална оријентација. Професионална рехабилитација. Етички кодекс за стручњаке медицине рада и Декларација о здрављу на раду.
Стрес на раду. Професионални ризици и професионалне болести у металној индустрији и рударству. Професионални ризици и професионалне болести у грађевинарству. Професионални ризици и болести у индустрији неметала. Професионалне болести коже и плућа. Радна анамнеза. Организација медицине рада у здравственом сектору.

Методе наставе и савладавања градива

У оквиру предавања студентима се теоријски и практично објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. Вербална метода, метода демонстрације, лабораторијске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда семинарских радова.

Литература
 1. Малеш Билић Љиљана: Медицина рада, скрипта, Универзитет у Бања Луци, 2010.
Облици провјере знања
 • два самостална семинарска задатка се оцјењују са укупно 10 поена
 • два колоквијума се оцјењују са укупно 40 поена (20 поена по колоквијуму).
 • завршни испит 50 поена
  Пролазну оцјену добија студент који задовољи прва два услова и кумулативно сакупи 51 поена.
Похађање наставе   Колоквијум, 2 пута 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 45 бод.
Израда задатака 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама