Материјали II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 30 + 30 5
Наставници

Драгослав Добрашванредни професор

Милисав Марковићасистент

Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Материјали 1 – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са: грађом и особинама феро и неферо метала и легура, структурама и особинама керамичких, полимерних, композитних и аморфних материјала.

Исход учења

Студент је оспособљен да на основу сазнања о хемијском саставу и структурној грађи; жељезних и нежељезних метала и легура, керамике, полимера, композита и аморфних материјала, на основу метода испитивања са и без разарања, одреди особине материјала и могућност њихове примјенљивости у одређеној машинској конструкцији.

Садржај предмета

Фазни дијаграм жељезо-угљеник. Структура и особине челика и ливених гвожђа. Микроструктура легура жељезо-угљеник. Фазни дијаграм жељезо-цементит (Fe-Fe3C). Утицај осталих легирајућих елемената на особине и микроструктуру. Феро легуре: челици и ливена гвожђа – особине и структуре – њихова подјела према подручју примјене. ТТТ (IR – KH) дијаграми. Идентификација структура перлита, сорбита, трустита, беинита, мартензита. Неферометали и њихове легуре: Cu, Al, Ti, Mg, Pb, Zn, Ni. Структуре и особине керамичких материјала и њихова примјена. Структурне карактеристике полимерних материјала и њихова примјена. Композитни материјали, врсте и њихова примјена. Аморфни метали (метална стакла). Корозија метала, врсте и заштита од корозије.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. W. D. Callister, Jr. Material science and engineering, John Wiley & Sons, Inc. 1994
 2. Р. Липолд, А. Благојевић: Материјали у машинству, Глас, Бања Лука, 1987.
 3. Р. Зрилић: Кристализација – Фазни дијаграми стања, Бања Лука, 1988.
 4. В. Ђорђевић: Машински материјали, Универзитет у Београду, 1999.
 5. А. Благојевић, Р. Зрилић, Д. Добраш, Материјали у машинству, скрипта
Облици провјере знања

Израда семинарског задатка који се оцјењује. Два писмена колоквијума. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Семинарски задатак 10 бод. Завршни испит 50 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет

Студент мора да има одговарајуће знање из физике која се обрађује у основној и средњој школи, као и знања усвојена кроз положен предмет: Матерјали 1.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама