Математика III – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 45 + 45 9
Наставници

Александар Јањићвиши асистент

Биљана Војводићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Математика 1, Математика 2 – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент овлада концептима и алатима Векторске анализе, Комплексне анализе те Теорије вјероватноће и примјењене статистике с нагласком на примјену.

Исход учења

Студент ће стећи знања из математичке анализе која су му неопходна за савладавање наставних садржаја из стручних предмета. Исто тако, студент ће стећи потребно знање из математике за даље усавршавање и без потешкоћа ће математику примјењивати на рјешавање конкретних проблема.

Садржај предмета

Тема 1. Векторска анализа.
Тема 2. Криволинијски интеграли и површински интеграли.
Тема 3. Комплексна анализа. Својствене вриједности.
Тема 4. Теорија вјероватноће и примјењена статистика.

Методе наставе и савладавања градива

Предавање и рачунске вјежбе, учење и самостална израда припремних и испитних задатака, консултације.

Литература
 1. Иван Слапничар: Математика 3 (Доступно на адреси: http://lavica.fesb.hr/mat3/)
 2. М. Ћелић: Математика 2, Машински факултет, Бања Лука, 1997.
 3. М. Ушћумлић, М. Трифуновић, П. Миличић: Елементи више математике 2, Београд, 2002.
Облици провјере знања

Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи приступа завршном усменом испиту. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, а исто тако и израда домаћих задаћа.

 

Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама