Математика II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 45 + 45 7
Наставници

Александар Јањићвиши асистент

Ивана Савковићасистент

Биљана Војводићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Математика 1 – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент сaвлада основе интегралног рачуна, теорије редова, функција више промјенљивих, вишеструких интеграла и диференцијалних једначина с нагласком на примјену.

Исход учења

Студент ће стећи знања из математичке анализе која су му неопходна за савладавање наставних садржаја из стручних предмета. Исто тако, студент ће стећи потребно знање из математике за даље усавршавање и без потешкоћа ће математику примјењивати на рјешавање конкретних проблема.

Садржај предмета
 • Неодређени интеграл.
 • Одређени интеграл. Newton-Leibnitz-oва формула. Технике интеграције. Несвојствени интеграл.
 • Примјена одређеног интеграла.
 • Функционални редови
 • Увод у диференцијалне једначине.
 • Функције вишег реда. Лимес и непрекидност.
 • Површи другог реда. Парцијалне деривације. Диференцијабилност. Тангенцијална раван. Taylor-ова формула.
 • Екстреми функција вишег реда. Условни екстреми.
 • Вишеструки интеграли.
Методе наставе и савладавања градива

Предавање и рачунске вјежбе, учење и самостална израда припремних и испитних задатака, консултације.

Литература
 1. Иван Слапничар: Математика 2 (Доступно на адереси: http://lavica.fesb.hr/mat2/)
 2. Милан Јањић: Математика 1, ПМФ, Бања Лука
 3. М. Ћелић: Математика 2, Машински факултет, Бања Лука, 1997.
 4. М. Ушћумлић , М. Трифуновић, П. Миличић: Елементи више математике 2 , Београд , 2002.
 5. Градимир Миловановић и Радослав Ђорђевић: Математичка анализа 1; ЕТФ, Ниш, 2005
 6. Невенка Скакић, Ратко Краварушић: Математика 1. Економски факултет, Бања Лука, 2000.
 7. Ратко Краварушић, Милорад Мијатовић: Математика збирка задатака. Економски факултет, Бања Лука, 2002.

Или било која друга књига и збирка задатака које покривају наставни програм овог предмета.

Облици провјере знања

Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи приступа завршном усменом испиту. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, а исто тако и израда домаћих задаћа.

Посебне назнаке за предмет

Студенти су дужни да присуствују настави – предавањима и вјежбама. Асистент својим потписом у индекс студента потврђује њихову уредност присуства вјежбама. Наставник својим потписом потврђује студентско ангажовање у настави.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама