Математика I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 45 + 45 8
Наставници

Александар Јањићвиши асистент

Ивана Савковићасистент

Биљана Војводићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ реализације предмета је подстицај развоја математичких умијећа код полазника / студената: Разумијевање концепата, Процедурална флуентност, Стратегијске компетенције, Адаптивно закључивање и Оперативна склоност.

(а) Образовни циљеви: Циљ предмета је да студенти стекну увид у Основе математике (Математичка логика, Теорија скупова и теорија алгоритама), Линеарну алгебру и Диференцијални рачун функције једне варијабле са нагласком на примјену.

(б) Афективни циљеви: Развој вјештина и стицање способности елемената вишег математичког мишљења.

(в) Разумијевање и прихватање социо-математичких норми.

Исход учења

Студент ће развити способности логичког и математичког мишљења и стећи вјештине разумијевања логичких алата посредством разумијевања вишег математичког мишљења сагледавајући математичке идеје сљедећих математичких дисциплина: Основе математике (Математичка логика, Теорија скупова), Линеарна алгебра и Диференцијалног и интегралног рачуна функције једне варијабле.

Садржај предмета

Тема 1: Основе математике (Увод у математичку логика, Наивна теорија скупова)
Тема 2: Скупови бројева – N, Q, R и C;
Тема 3: Линеарна алгебра (Линеарни простори, Линеарни простор слободних вектора, Матрице, Детерминанте, Системи линеарних алгебарских једначина и неједначина);
Тема 4: Нумерички низови и редови.
Тема 5: Реалне функције реалне варијабле. (Основне и елементарне функције)
Тема 6: Гранична вриједност функције и непрекидност функције. 
Тема 7: Диференцијални рачун.

Методе наставе и савладавања градива

Реализација наставно-научног предмета 'Математика 1' реализује се примјеном спиралне технологије уз уважавање захтијева Теорије дидактичких ситуација као окружења у које се реализује курс. Облици рада су стандардни: предавање, рачунске вјежбе, (евентуално) израда домаће задаће (петнаестодневно), учење и самостална израда припремних и испитних задатака, консултације.

Литература
 1. Иван Слапчинар: Математика 1, (Доступно на адреси: http://lavica.fesb.hr/mat1/predavanja/predavanja.html)
 2. Милан Јањић, Математика 1, ПМФ, Бања Лука
 3. М. Ушћумлић, М. Трифуновић, П. Миличић: Елементи више математике 1, Београд, 2002.
 4.  Градимир Миловановић и Радослав Ђорђевић: Математичка анализа 1; ЕТФ, Ниш, 2005.
 5. Невенка Скакић, Ратко Краварушић: Математика 1. Економски факултет, Бања Лука, 2000.
 6. Ратко Краварушић, Милорад Мијатовић: Математика збирка задатака. Економски факултет, Бања Лука, 2002.

Или било која друга књига и збирка задатака које покривају наставни програм овог предмета.

Облици провјере знања

Студенти су дужни да присуствују настави – предавањима и вјежбама. Асистент својим потписом у индекс студента потврђује њихову уредност присуства вјежбама. Наставник својим потписом потврђује студентско ангажовање у настави.

Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама