Машински елементи I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 45 + 30 6
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Тихомир Мачкићвиши асистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Механика 1 и Отпорност материјала – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне методе прорачуна, димензионисања и обликовања машинских елемената, са посебним акцентом на елементе за везу.

Исход учења

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да димензионише, врши избор материјала, облика и димензија за машинске елементе за везу.

Садржај предмета

Увод. Општа дефиниција машинских елемената. Стандардизација и стандардни бројеви. Површинска храпавост. Толеранције. Утицај температуре на промјену налијегања. Мјерни ланци. Основна механичка својства материјала машинских елемената. Оптерећења машинских елемената (врсте, поријекло, расподјела, промјењивост током времена). Понашање машинских елемената под дејством оптерећења (напрезања, напони и деформације). Концентрација напона. Статичка чврстоћа. Замор материјала. Динамичка издржљивост, трајна и временски ограничена, при сталном и промjењивом режиму оптерећења. Утицаји на динамичку издржљивост машинских елемената. Радни, критични, дозвољени и рачунски напони. Сигурност машинских елемената. Машински спојеви (везе), врсте спојева. Завртањске везе. Групне завртањске везе. Навојни преносници. Закивци. Заварени спојеви. Пресовани спојеви. Опруге.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова) и консултације.

Литература
 1. Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.
 2. Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.
 3. Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2008.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такође се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектних задатака.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод. Завршни испит 40 бод.
Активност на настави   Графички радови 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама