Маркетинг – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 30 + 30 6
Наставници

Перица Мацураредовни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са значајем и улогом маркетинга у индустријском инжењерству.

Исход учења

Студент ће савладати основна знања из подручја менаџмента производа с акцентом на квалитет и стандардизацију. Студенти ће бити у стању да схвате у чему је улога и значај маркетиншког приступа у производним, као и услужним привредним субјектима када се ради о дефинисању маркетинг стратегије и управљању маркетинг функцијом.

Садржај предмета

Тржиште као извор и циљ маркетинга, Развој маркетинг мисли, Сегментирање тржишта, Истраживање тржишта и МИС, Инструменти маркетинг Микса, Менаџмент производа, Планирање маркетинг активности, Организовање маркетинг функције, Контрола ефеката маркетиншких активности, Маркетинг услуга.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и семинарски рад.

Литература
  1. Мацура, П.: Маркетинг-основе, Економски факултет, Бања Лука, 2009.
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко два теста из теоријских области наставе и прегледа и оцјене семинарског рада.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама