Конструкција парних и гасних турбина
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са основним појмовима, развојем и неопходним теоретским поставкама теорије конструкција парних и гасних турбина. Посебна пажња је посвећена димензионисању и избору материјала за поједине елементе парних и гасних турбина, прорачуну чврстоће и избору допуштеног напрезања, као и технолошким поступцима њихове обраде.

Исход учења

Студент добија јасну представу о основним елементима везаним за поједина конструктивна рјешења појединих елемената парних и гасних турбина. Студент је оспособљен да ради у пројектном тиму на реализацији појединих елемената парних и гасних турбина, учествује на пословима везаним за њихово коришћење и одржавање, као и евентуалну реконструкцију и ревитализацију.

Садржај предмета

Увод. Конструкција статорских и роторских лопатица. Прорачун чврстоће турбинских дискова, бубњева и ротора. Вибрације турбинских лопатица и турбинских дискова, бубњева и ротора. Конструкција, материјали и технологија израде турбинских вратила. Прорачун вратила на чврстоћу и избор допуштеног напрезања. Вибрација турбинских вратила. Енергетске методе прорачуна вратила вишестепених турбина. Одређивање критичног броја обртаја. Основе теорије уравнотежавања. Турбинске спојнице и механизам за окретање ротора. Турбинска кућишта. Темељ и темељна плоча турбоагрегата. Конструкција и прорачун турбинских лежајева. Систем за снабдијевање уљем и подмазивање. Систем регулације и управљања турбином. Начелне регулационе шеме.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда и презентација практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу које посједује парну или гасну турбину.

Литература
 1. Wilson, G., Korakianitis, T.: The Design of High-efficiency Turbomachinery and Gas Turbines, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
 2. Грковић, В.: Топлотне турнбомашине, ФТН Нови Сад, 2004.
 3. Миловановић, З.: Конструктивне изведбе и прорачун чврстоће елемената парних и гасних турбина, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, 2009., скрипта (у припреми)
Облици провјере знања

За одабрану турбину, студент треба да пројектује технолошки дио, затим да исти интегрише у цјелину и да његов цртеж за израду урађен у CAD систему. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама