Конструисање помоћу рачунара II – ЕиСМ – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 5
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Пројектовање помоћу рачунара 1

Циљ изучавања предмета

Кроз овај предмет студенти ће се оспособити за напредне примјене CAD/CAE система у машинству као што je моделирање дијелова комплексне геометрије, кинематска симулација склопова, FE анализе топлотних појава и струјања флуида, итд.

Исход учења

По успјешном полагању овог предмета студент ће бити у стању да:

 • Креира CAD моделе најсложенијих дијелова и склопова из индустријске праксе.
 • Креира вјеродостојан модел склопа уводећи напредне моделе оптерећења попут гравитације, притиска, опруга, пригушивача, мотора, итд.
 • Креира вјеродостојан модел уређаја из подручја термо технике.
 • Препозна и моделира различите типове топлотних оптерећења.
 • Симулира рад уређаја у прелазним и стационарним условима.
 • Прецизно оцијени ваљаност конструкције испробавајући шири скуп статичких и динамичких топлотних оптерећења.
 • Анализира алтернативна рјешења конструкције и оптимизира је у односу на мјерљиве параметре.
 • Дискутује о безбједност инжењерски конструкције и њеном утицају на животну средину.
Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа. Површинско и запреминско моделирање дијелова сложеног облика. Напредно моделирање склопова. Контактне површине. Моделирање и анализа толеранција. Моделирање природних сила (притисак, гравитација), опруга, пригушивача, актуатора (пумпе, мотори) и сензора. Функционално моделирање. Метод коначних елемената (МКЕ) на принципима варијационог рачуна. Примјена CAE система у проблемима простирања топлоте и топлотних напрезања. Коришћење резултата из спољних, намјенских програма. Анализа осјетљивости и поузданости конструкције. Оптимизација конструкције при заданим критеријумима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература
 1. Kuang-Hua Chang, Product Design Modeling using CAD/CAE, Elsevier Inc., 2014.
 2. Lewis, R. W.: Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow, Wiley, Chichester, 2004.
Облици провјере знања

За домаћи задатак предвиђено је самостално пројектовање одабраног уређаја, анализа његове осјетљивости на промјену параметара, и оптимизација конструкције. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијум 15
Активност на настави 10 Завршни испит 60
Пројекат 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама