Конструисање помоћу рачунара II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 45 + 30 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Пројектованје помоћу рачунара I

Циљ изучавања предмета

Кроз овај предмет студенти ће се оспособити за напредне примјене CAD/CAE система у машинству као што je моделирање дијелова комплексне геометрије, кинематска симулација склопова, статичке и динамичке FE анализе, итд. Ради се о базним знањима потребним за спрезање механичких и управљачким система тј. моделирање комплетних мехатроничких система.

Исход учења

По успешном полагању овог предмета студент ће бити у стању да:

 • Креира CAD моделе најсложенијих производа из индустријске праксе.
 • Креира вјеродостојан модел склопа уводећи напредне моделе оптерећења попут гравитације, опруга, пригушивача, мотора, итд.
 • Одреди снагу погона потребних за механичке механизме подвргнуте статичким и динамичким оптерећењима.
 • Симулира механичке механизме и дође до важних кинематиских и динамичких параметарима потребних за развоја мехатроничког модела конструкције.
 • Изврши спрезање механичког система са одговарајућим управљачким системом и симулира рад комплетног мехатроничког система.
 • Прецизно оцијени ваљаност (поузданост) конструкције испробавајући шири скуп статичких и динамичких оптерећења.
 • Анализира алтернативна рјешења конструкције и оптимизира је у односу на мјерљиве параметре.
 • Дискутује о безбедност инжењерски конструкције и њеном утицају на животну средину.
Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа. Површинско и запреминско моделирање дијелова сложеног облика. Напреднио моделирање склопова. Контактне површине. Моделирање и анализа толеранција. Моделирање природних сила (притисак, гравитација), опруга, пригушивача, актуатора (пимпе, мотори) и сензора. Функционално моделирање. Метод коначних елемената (МКЕ) у аналози склопова. Кинаматске симулације. Примејна CAE система у статичким и динамичким условима. Кориштење резултата из спољних, намјенских програма. Спрезање механичких и мехатроничкох система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература
 1. Kuang-Hua Chang, Product Design Modeling using CAD/CAE, Elsevier Inc., 2014.
 2. Klaus Janschek, Mechatronic Systems Design: Methodes, Models, Concepts, Springer, 2012
Облици провјере знања

За домаћи задатак предвиђено је самостално пројектовање одабраног уређаја.

Похађање наставе   Колоквијум 15 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 60 бод.
Пројекат 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

50 % садржаја овог предемта подудара се са предметом Пројектовање помоћу рачунара II који се слуша на Производном машинству тако да се прва половина наставе може изводити заједно.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама