Конструисање помоћу рачунара
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 2П + 2В 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за примјену рачунарских система (САD/САЕ система) за конструисање механичких уређаја и анализу механичких и термичких појава и проблема струјања у тим уређајима. Циљ је такође да студент стекне ширу представу о мјесту и улози САD/САЕ система у инжењерству уопште, тј. и у другим гранама инжењерства.

Исход учења

Студент добија јасну представу о томе шта је, зашто служи и како се користи САD систем. Студент разумије опште принципе функционисања савремених САD система, а потпуно влада радом у једном, конкретном САD систему у подручју моделирања дијелова, склопова и цртежа те статичких и термичких анализа и једноставнијих анализа струјања флуида. Студент је оспособљен за самостално учење о примјени САD/САЕ система у некој другој области машинства и инжењерства, познаје концепте конкурентног инжењерства и способан је да се укључи у тим за интегрални развој производа.

Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа. 2D и ЗD моделирање. Интегрисани САD/САЕ системи. Запреминско (solid) моделирање: В-RЕР, СCG и друге репрезентације. В-RЕР интерне (меморијске) структуре података. Параметарско моделирање помоћу типских форми (фичера). Моделирање дијелова: параметри, фичери, геометријски услови, аритметичке релације. Моделирање склопова: геометријске везе, степени слободе, кинематске анимације. Стандарди за интеграцију САD/САЕ, FЕА и других рачунарских система. CАЕ система. Моделирање цртежа: пројекције, пресјеци, детаљи, котирање. Асоцијативност дијелова, цртежа и склопова. Конкурентно инжењерство. Основе методе коначних елемената у инжењерским анализама. Мреже коначних елемената. Оптерећења (силе) и ограничења (ослонци). Статичке анализе. Анализе простирања топлоте и топлотних напрезања. Анализе и симулације једноставнијих проблема струјања флуида.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, индивидуалне лабораторијске (рачунарске) вјежбе, групне (тимске) лабораторијске вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
 1. Јокановић, С.: САD/САМ/САРР системи, скрипта (у припреми)
 2. Девеџић, Г.: Софтверска рјешења САD/САМ система, Машински факултет, Крагујевац
 3. Lewis, R. W.: Fundamentals of Finite Elements Method for Heat and Fluid Flow, Wiley, Chichester, 2004.
Облици провјере знања

Колоквиј може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Присуство настави   Колоквијум 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама