Конфор радне средине – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Милован Котурдоцент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Термодинамика – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања за сагледавање проблема микрокомфора радне средине.

Исход учења

Оспособљеност студената за анализу, синтезу, предвиђање рјешења и свих посљедица нерјешених проблема и подизање критичког мишљења за сагледавање стања комфора радне средине; вјештина сагледавања конкретних проблема микрокомфора радне средине.

Садржај предмета

Гријање, основе преноса топлоте, подјела система гријања, измјењивачи топлоте, централно гријање, водено, парно и ваздушно гријање, грејна тијела, цјевна мрежа и арматура, котлови за централно гријање, прорачун система централног гријања, опасности и мјере заштите. Принципи струјања ваздуха. Општа и локална вентилација. Вентилација у циљу остварења комфора радне средине. Вентилација за потребе технолошких процеса. Вентилација за потребе смањивања опасности од пожара и експлозија. Прорачун вентилационих система. Локална вентилација специфичних операција. Елементи вентилационог система. Вентилатори. Испитивање вентилационих система. Влажан ваздух (термодинамичка својства) и процеси обраде ваздуха за потребе климатизације. I-X дијаграм за влажан ваздух. Услови комфора радне средине. Губици и добици топлоте у климатизованим просторијама. Врсте система климатизације. Елементи климатизационог система. Зимски и љетњи режим обраде ваздуха. Прорачун клима инсталација. Расхладни флуиди, компресорска расхладна машина, топлотна пумпа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда семинарског рада.

Литература
 1. Ђуричковић, Б.: Системи гријања, 1999.
 2. Тодоровић, Б.: Климатизација, СМЕИТС, Београд, 1998.
 3. Петровић, П.: Гријање и Системи гријања, 2013.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквија у након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе 5 Колоквијум I+II 20+20
Активност на настави   Завршни испит 15
Писмени рад 40 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама