Конфор радне средине
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Перо Петровићредовни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања за рјешавање конкретних проблема микрокомфора радне средине.

Исход учења

Оспособљеност студената за анализу, синтезу, предвиђање рјешења и свих последица нерјешених проблема и подизање критичког мишљења за сагледавање стања комфора радне средине; вештина рјешавања конкретних проблема микрокомфора радне средине.

Садржај предмета

Гријање, основе преноса топлоте, подјела система гријања, измењивачи топлоте, централно гријање, водено, парно и ваздушно гријање, гријна тјела, цјевна мрежа и арматура, котлови за централно гријање, прорачун система централног гријања, опасности и мјере заштите. Принципи струјања ваздуха. Општа и локална вентилација. Вентилација у циљу остварења комфора радне средине. Вентилација за потребе технолошких процеса. Вентилација за потребе смањивања опасности од пожара и експлозија. Прорачун вентилационих система. Локална вентилација специфичних операција. Елементи вентилационог система. Вентилатори. Испитивање вентилационих система. Влажан ваздух (термодинамичка својства) и процеси обраде ваздуха за потребе климатизације. 1-Х дијаграм за влажан ваздух. Услови комфора радне средине. Губици и добици топлоте у климатизованим просторијама. Врсте система климатизације. Елементи климатизационог система. Зимски и љетњи режим обраде ваздуха. Прорачун клима инсталација. Расхладни флуиди, компресорска расхладна машина, топлотна пумпа.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда графичког рада.

Литература
 1. Ђуричковић, Б.: Системи гријања, 1999.
 2. Тодоровић, Б.: Климатизација, СМЕИТС, Београд, 1998.
 3. Петровић, П.: Системи гријања, скрипта 2009.
Облици провјере знања

Израда семинарског, одбрана тог рада. Полагање колоквијума у након пређених одређених тематских јединица у два дијела. Завршни испит на крају семестра.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама