Когенеративни и тригенеративни системи – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студената за самостално изучавање когенеративних постројења, разумијевање суштине и значаја когенерације за ефикасно коришћење енергетских потенцијала горива, утицај на екологију, економију, развој и најповољније снабдијевање корисника финалне енергије. Ово је посебно наглашено са аспеката разноврсности когенерационих постројења, дугорочног планирања развоја енергетике корисника финалне енергије и утицаја на његов укупни развој. Циљ предмета је да се студент упозна са технологијама за спрегнуту производњу топлотне и електричне енергије, кључним техничким индикаторима перформанси ових система, као и да схвате користи које носи употреба система когенерације и тригенерације и увиде њен растући значај у енергетској политици ЕУ.

Исход учења

Овладавање и примјена знања о различитим врстама когенерације и тригенерације, типовима постројења и њиховом интегрисању у енергетске системе. Након положеног испита студент ће се оспособити да препознаје тип когенеративних и тригенеративних система погодан за конкретне примјене и да на нивоу претходне анализе оправданости анализира потребе за топлотном и електричном енергијом и процијени уштеду примарне енергије, финансијске добитке и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште настале замјеном класичних система за производњу топлотне и електричне енергије когенеративним и тригенеративним системима. Студент ће се упознати са свјетски признатим софтвером за ову намјену и биће оспособљен за његово коришћење уз разумијевање физичког и математичког модела који је у позадини.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод. Основни извори и облици енергије. Когенерација и тригенерација. Дефиниција и историјски развој. Могућности когенеративне и тригенеративне производње енергије. Индекси техничких перформанси система за когенерацију и тригенерацију. Принципи когенерације и тригенерације, значај когенерације и тригенерације за енергетске билансе и очување постојеће равнотеже у околини, мјесто и улогу когенерације и тригенерације у енергетици зграда индустријских и других предузећа и енергетских система. Технологије за когенерацију. Системи са клипним моторима. Системи са гасним турбинама. Системи са парним турбинама. Парно-гасни системи когенерације. Перспективне технологије за когенерацију. Системи са горивим ћелијама. Системи са Стирлинг моторима. Микрокогенерација. Системи тригенерације. Полигенерација. Топлотна енергија и рекуперација. Генератори електричне енергије у системима когенерације. Примјене система когенерације. Јавни сектор. Индустрија. Зградарство. Руралне средине. Когенерација и модерни системи даљинског гријања. Пројектни циклус изградње система когенерације. Технологије за тригенерацију. Претходна студија оправданости и студија оправданости. Економска и финансијска анализа система когенерације и тригенерације. Финансијски индикатори. Добробити за националну економију. Радни режими система когенерације и тригенерације. Активни режим. Пасивни режим. Комбиновани режим. Острвски режим. Криве и профили трајања оптерећења. Смањење вршних оптерећења. Софтвер за симулирање, оптимизовање и анализирање оправданости система когенерације. Утицај комбиноване производње електричне и топлотне енергије и когенерације/ тригенерације. Утицај на уштеду примарне енергије. Утицај на снабдјеваче електричном енергијом. Утицај на животну средину и квалитет ваздуха. Економски и социјални утицаји.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави). Семинарски рад (Предвиђа израду два рачунска задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цијене произведене јединице електричне енергије, израду развијене технолошке шеме главног циклуса и примјену упоредних фактора економичности за оптимизацију когенерацијског и тригенерацијског постројења). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вјежбу симулирања, оптимизације и анализе оправданости система когенерације). Екскурзија (Посјета енергетском постројењу у окружењу).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компујтерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са топлотним шемама и изведеним карактеристичним енергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Хаџиефендић, Ш., Лекић, А., Кулић, Е.: Когенерација и алтернативне технологије у производњи електричне енергије, Босна-С Оил и Центар за енергију, Сарајево, 2003.
 2. Миличић, Д., Миловановић З.: Монографије: „Енергетске машине“ – Парне турбине, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2010.
 3. Петровић, М.: Гасне турбине и турбокомпресори, скрипта, 2004.
 4. Миловановић, З., Миличић Д.: „Енергетске машине“ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Бања Лука, Бања Лука, 2012.
 5. Грковић, В.: Топлотне турбомашине, Едиција „Техничке науке-Уџбеници“, ФТН Нови Сад, 2004.
  ASHRAE Handbook 1998-2001, 2000 HVAC Systems and Equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE, Atlanta, GA, USA, 2000.
 6. EDUCOGEN-European Educational Tool for Cogeneration, European Commission, National Technical University of Athens, Greece, University of Dundee, UK, 2001.
 7. Nuorkivi, A.: Institutional Handbook for Combined Heat and Power Production with District Heating, Helsinki, University of Technology, Finland, 2002
 8. Sokolov, J.: Toplifikacija i toplotne mreže, Beograd, 1985.
 9. Vujović, LJ., Đurković, R., Daljinsko grejanje, Beograd, 1984.
 10. Рекнагел, Шпренгер и др., Грејање и климатизација, Врњачка Бања, 2002.
 11. Wilkinson, B. W., Barnes, R. W.: Cogeneration of Electricity and Useful Heat Boca Raton, Florida, 2001
 12. Kehelhofer, R.: Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plant, Penn Well Publishing, 1997
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена два теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети карактеристичном постројењу.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама