Климатизација – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 45 + 30 5
Наставници

Милован Котурдоцент

Катедра

Катедра за термотехнику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Гријање – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент стекне знања потребна за начине рада и пројектовање система климатизације објеката различите намјене.

Исход учења

Одржавање температуре простора одређене намјене у љетњем периоду ниже од температуре околине, захтијева одвођење топлоте из тог простора путем неког носиоца топлоте. При том долази до нестационарног транспорта топлоте кроз грађевински омотач климатизованог објекта. Одређивање те количине топлоте, затим избор и прорачун елемената система климатизације за одабраног носиоца топлоте су знања која се стичу изучавањем овог предмета. Студент добија знања потребна за рјешавање ових сложених проблема чија актуелност расте са порастом цијена енергије и човјековог утицаја на климу.

Садржај предмета

Параметри топлотне угодности. Системи вентилације. Системи ваздушног гријања. Циркулација ваздуха у просторији. Грејна тијела и иструјни елементи у системима ваздушних гријања. Прорачун ваздушних канала. Биланс топлоте у климатизованом простору. Припрема ваздуха у климатизационим постројењима. Системи климатизације I. Системи климатизације II. Коришћење топлоте отпадног ваздуха. Мјерење параметара система климатизације. Регулација система климатизације. Потрошња енергије климатизационих система.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске вјежбе и консултације. Самостална израда практичног задатка. Предвиђена је посјета једном систему климатизације.

Литература
 1. Тодоровић, Б.: Климатизација, СМЕИТС, Београд, 1998.
 2. Рецкнагел-Спренгер: Грејање и климатизација, приручник, Интерклима, Врњачка Бања, 2002.
 3. Петровић, П.: Климатизација и системи климатизације, скрипта (у припреми).
Облици провјере знања

За задати објекат студент треба да уради пројект његовог система гријања за одабрану врсту горива. Завршни испит се састоји од рачунског и теоријског дијела.

Похађање наставе 5 Писмени рад 25
Активност на настави   Завршни испит 50
Графички рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама