Интелигентни системи
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 1В 4
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Информатика, Програмирање

Циљ изучавања предмета

Проучавање нових интелигентних технологија. Програмски језик Пролог, Неуронске Мреже, Фази логика, Генетски алгоритам и Интелигентни системи.

Исход учења

Стечено теоријско и практично знање у програмирању Интелигентни системи. Знање и способност за практични тимски рад на програмирању Интелигентних система.

Садржај предмета

Математичка логика Програмски језик Пролог, Простор стања, Продукциони системи, Стратегије претраживања, Представљање знања, Машинско учење, Експертни системи, Неуронске мреже, Фази логика, Генетски алгоритми, Интелигентни уређаји, Интелигентне мреже и системи.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, Менторски Рад. Самостална израда практичних задатка.

Литература
  1. Јоцковић, М.: Вјештачка интелигенција, Филип Вишњић, Београд, 1994.
Облици провјере знања

Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама