Инфoрмaциoни систeми
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Информатика, Програмирање – положени предмети

Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са применом савремених информационих технологија у пројектовању интегрисаних информационих система привредних организација. Оспособљавање студената за тимски рад на пројектима моделирања информационих токова индустријских предузећа и других привредних организација.

Исход учења

Стечено теоријско и практично знање у моделирању информационих токова у функцијама предузећа. Знање и способност за практични тимски рад на пројектовању и увођењу интегрисаног информационог система привредне организације.

Садржај предмета

Информационе технологије и информациони системи. Методе и технике развоја индустријских информационих система Савремени концепти развоја интегрисаних информационих система предузећа. Структура информационог система предузећа. Развој информационих подсистема предузећа према моделу функција/процеса. Интеграција информационих подсистема. Савремена решења развоја информационих система предузећа. Примењена рjешења у индустријским предузећима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, менторски рад, самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Myerson, М. Ј.: Enterprise System Integration Auerbach Pub.
 2. Boucher, Т.,Yalcin, А.: Design of Industrial Information Systems Elsevier Inc.
 3. Тешић, З.: Пројектовање интегралног информационог система предузећа,Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Облици провјере знања

Испит се организује у два колоквијума и семинарски рад. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама