Информационе технологије – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 4
Наставници

Тихомир Латиновићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Предмет има за циљ да оспособи студента да разумије основе информационих технологија хардвера и софтвера, са основним нагласком на област рачунарских мрежа, интернета и база података.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати неопходна знања из информационих технологија. Та знања су му неопходна у даљем раду као основ да би могао да користи разне информационе технологије, а посебно WEB oрjeнтисaнe тeхнoлoгиje.

Садржај предмета

Коришћење информационих технологија у радном процесу. Ергономија у коришћењу рачунара, мјере заштите, заштита животне околине при коришћењу рачунарских технологија. Сигурност информација и злоупотребе. Безбједности аспекти коришћења рачунара, заштита од mаlwаrе: network worms, clasic viruses, trojan programs, riskware, spam, заштита приватности, ауторска права.
Пословни административни системи. Табеларне калкулације. Базе података: елементи канцеларијских база података: табеле, поља, типови, слогови, подаци, основне операције: навигација унутар базе, дефинисање кључева, индекси, логичке провјере и услови, релације, Пословне презентације: алати и програми за електронске презентације. Електронске комуникације: Интернет: безбједност на интернету, коришћење WЕB претраживача, приступ WЕB адресама, означавање и фаворити, алати за претраживање, дефинисање кључне ријечи и критеријума за тражење, преузимање садржаја са WЕB-а, штампање WЕB страница, SQL базе података, XAMP i WAMP сервери.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе. Израда пројектног задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
  1. Латиновић, Т.: Основе Информационих технологија, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2006.
  2. Латиновић, Т.: Пословна информатика, Прометеј, Бања Лука, 2007.
Облици провјере знања

Колоквијуми. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 5 бод. Семинарски рад 10 бод.
1. Колоквијум 20 бод. Завршни испит 45 бод.
2. Колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.

 

Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама