Индустријски објекти и урбанизација – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 4
Наставници

Стево Боројевићдоцент

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Да се студенти упознају са основама урбанизације, локације и изградње индустријских објеката.

Исход учења

Студент је оспособљен да може анализирати предности и недостатке локације, урбанизације и изградње индустријских објеката.

Садржај предмета

Развој индустријских објеката, архитектуре и урбанизма. Стратегија развоја и заштите околине и радне средине. Основе просторног планирања. Класификација индустрије. Фактори локације индустријских објеката. Индустријске зоне. Прорачун површина индустријских објеката. Основе индустријских комплекса. Врсте и типови индустријских објеката. Освјетљење индустријских објеката. Микроклиматски услови радног простора. Грађевински материјали. Системи грађевинских конструкција.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда семинарског рада. Консултације.

Литература
  1. Себастијановић, С.: Индустријски објекти, Машински факултет, Бања Лука, Бања Лука, 2003.
  2. Себастијановић, С., Трбојевић, Н.: Просторно планирање и индустријски објекти, Велеучилиште Карловац, Карловац, 2008.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе   Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави   Завршни испит 50 бод.
Два колоквијума 2×20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама