Индустријски и мобилни роботи
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 1В 5
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Бојан Кнежевићдоцент

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Основи роботике – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основне проблеме примјене робота у различитим индустријским апликацијама, те да упозна мобилне структуре робота и могућности њихове имплементације у различитом окружењу (индустријском или сервисном).

Исход учења

Студент ће бити у стању да за сваки технолошки поступак који се изводи роботом специфицира елементе роботске ћелије неопходне за реализацију постављеног задатка (робот, крајњи ефектор, помоћни уређаји и алати, контролне и сигурносне елементе роботске ћелије). Студент ће бити у стању да у реализованој роботској ћелији креира пројектује) нови технолошки процеса (програмира и надзире реализацију).

Садржај предмета

Увод: индустријске апликације робота. Манипулативне операције. Електролучно заваривање роботом. Тачкасто заваривање роботом. Монтажа роботом. Процеси обраде роботом. Површинска заштита, лијепљење, заптивање роботом. Производња у стерилним просторима. Мјерење роботом. Економичност и сигурност робота. Увод у мобилну роботику, Поставка проблема. Типичне апликације. Локомоција са ногама и точковима. Кинематика мобилних робота. Кинематско моделирање и синтеза трајекторије робота са точковима. Сензори за мобилне роботе. Роботска визија. Локализација (Марков. Калман). Планирање и навигација.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда практичних задатка у лабораторији за роботику. Предвиђена је посјета у два до три предузећа која користе роботе у производном процесу.

Литература
 1. Рогић, М.: Индустријски роботи, Машински факултет Бањалука, 2002.
 2. Ge, S., Lewis, F.: Autonomous Mobile Robots: Sensing, Control, Decision Making and Applications, Taylor & Francis Group, LLC, 2006
 3. Altenburg, Ј., Altenburg, U.: Mobile Roboter, Carl Hanser Verlag München Wien, 1999.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак примјене робота у технолошком поступку (заваривање, монтажа, руковање материјалом). Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области индустријске и мобилне роботике. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама