Индустријска роботнка
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама роботике, структуре, моделирања и управљања роботима као и имплементацијом роботских система.

Исход учења

Студент ће упознати структурне дијелове робота и њихове функције. Кроз предавања и лабораторијске вјежбе оспособиће се за програмирање робота за извршавање операција МИГ/МАГ заваривања и операције преношења радних предмета. Такође ће бити оспособљен за пројектовање роботских ћелија путем симулационих програма.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције, Хомогене трансформације, Кинематика робота (директни и инверзни проблем), Денавит-Хартенбергова нотација, Јакобијан, Статика робота, Динамика робота, Погони робота – ротациони електрични мотори, Погони робота – линеарни мотори, хидраулични мотори. Унутрашњи сензори за позицију, брзину, силу, бинарни сензори. Спољашњи сензори – роботска визија. Завршни уређаји – хватаљке, Завршни уређаји – алати, Управљање роботима, Програмирање робота, Роботски програмски језици.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Лабораторијске вјежбе оспособљавају студента за ручно вођење и оп line програмирање кретања робота и процесе заваривања роботом, као и манупулисање (преношење) радних предмета.

Литература
  1. Рогић, М.: Индустријски роботи, Машински факултет, Бањалука, 2002.
  2. Craig, J. J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 1989.
Облици провјере знања

Студент је обавезан да прође обуку програмирања робота за операције заваривања on line поступком на роботу MOTOMAN HP 6 и поступком of line програмирања помоћу симулационог програма МоtoSIM. Активност студента и резултати рада на вјежбама се оцјењују. Провјера теоријског знања се обавља у форми усменог испита.

Похађање наставе   Вјежба симулације 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Лабораторијске вјежбе 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама