Индустријска роботнка
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама роботике, структуре, моделирања и управљања роботима као и имплементацијом роботских система.

Исход учења

Студент ће упознати структурне дијелове робота и њихове функције. Кроз предавања и лабораторијске вјежбе оспособиће се за програмирање робота за извршавање операција МИГ/МАГ заваривања и операције преношења радних предмета. Такође ће бити оспособљен за пројектовање роботских ћелија путем симулационих програма.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције, Хомогене трансформације, Кинематика робота (директни и инверзни проблем), Денавит-Хартенбергова нотација, Јакобијан, Статика робота, Динамика робота, Погони робота – ротациони електрични мотори, Погони робота – линеарни мотори, хидраулични мотори. Унутрашњи сензори за позицију, брзину, силу, бинарни сензори. Спољашњи сензори – роботска визија. Завршни уређаји – хватаљке, Завршни уређаји – алати, Управљање роботима, Програмирање робота, Роботски програмски језици.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Лабораторијске вјежбе оспособљавају студента за ручно вођење и оп line програмирање кретања робота и процесе заваривања роботом, као и манупулисање (преношење) радних предмета.

Литература
  1. Рогић, М.: Индустријски роботи, Машински факултет, Бањалука, 2002.
  2. Craig, J. J.: Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 1989.
Облици провјере знања

Студент је обавезан да прође обуку програмирања робота за операције заваривања on line поступком на роботу MOTOMAN HP 6 и поступком of line програмирања помоћу симулационог програма МоtoSIM. Активност студента и резултати рада на вјежбама се оцјењују. Провјера теоријског знања се обавља у форми усменог испита.

Похађање наставе   Вјежба симулације 25 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Лабораторијске вјежбе 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама