Хидроенергетска постројења – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Постизање академског нивоа стручности из области хидроенергетских постројења, опреме и хидроенергетике. Упознавање са поступцима за избор типа и врсте, параметара и конфигурације хидроенергетског постројења према захтјеву потрошње енергије, расположивим изворима примарне енергије, енергетским и економским перформансама и другим важним критеријумима. Стицање знања о функционим и технолошким карактеристикама појединих технолошких система хидроенергетског постројења. Програм вјежби се заснива на имплементацији одређених практичних знања из програма предмета кроз рјешавање посебних примјера. Овладавање знањем избора и прорачуна хидромашинске опреме која се уграђује у хидроелектране и пумпне станице. Развијање способности налажења оптималног рјешења, повезивањем широког спектра стечених теоријских и практичних знања, примјеном вишекритријумских метода.

Исход учења

Програм обезбјеђује практична знања неопходна дипломираном инжењеру за рад у области хидроенергетике, која омогућују његово брже и лакше уклапање на рјешавању појединих проблема у пракси. Ова компетенција укључује овладавање поступцима за аналитичко и синтетичко разматрање избора типа и врсте хидроенергетског постројења у поступку планирања и пројектовања, али такође укључивање у процес експлоатације и одржавања. Способност избора најбољег рјешења за дати случај из низа варијантних рјешења са становишта енергетско-економске анализе.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод: облици енергије, енергетске трансформације и класификација. Значај и врсте хидроенергетских постројења у електроенергетским и водопривредним система. Хидраулични потенцијал водних токова. Законске основе изградње објеката. Утицај главних фактора и критеријума на избор хидроенергетског постројења. Пројектовање хидроелектрана (ХЕ) и реверзибилних хидроелектрана (РХЕ). Поступци искоришћења водне енергије. Горња и доња акумулација. Типови брана. Типови хидроелектрана: бранске, прибранске и деривационе хидроелектране. Плимске, реверзибилне и мале хидроелектране. Позиција машинских зграда. Опрема хидроелектрана. Дијаграми потрошње електричне енергије. Хидрографи и крива трајања. Избор броја и типова турбина зависно од карактеристика водотока. Принципи регулације. Прелазни режими хидроелектрана. Хидроудар. Методе прорачуна хидроудара. Заштита хидромашинских постројења од хидроудара. Типови генератора и њихове димензије. Мале хидроелектране - специфичности. Гаранцијска испитивања хидроелектрана. Пумпна постројења. Цjевоводи (прорачун, пиезометријска линија, веза пумпи и цјевовода, цјевоводне мреже). Подешавање карактеристике пумпе у цjевоводу. Број пумпних станица. Позиција машинске зграде –постављање пумпи. Регулисање пумпи. Хидрофори. Снабдијевање градова водом. Пречишћавање воде. Принципи прорачуна и анализа прелазних режима и воденог удара код турбинских и пумпних инсталација. Системи за контролу притиска. Водотокови (отворени и затворени). Енергетско-економска анализа пројеката. Проблеми експлоатације ХЕП. Испитивање и дијагностика стања опреме и постројења у оквиру ХЕП. Одржавање ХЕП.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави: Хидромашинска постројења. Фазе пројектовања и пратећа техничка документација. Обезбјеђивање подлога за пројектовање. Основни параметри хидроелектрана. Избор параметара турбине у пројектовању хидроелектрана. Практични рачунски примјери из пројектовања хидромашинских постројења. Примјери прорачуна хидроудара. Примјер прорачун осцилација нивоа воде у водостанима. Помоћни системи хидроелектране. Избор врсте, броја грана и пречника цјевовода. Решетке и механизми за чишћење. Примјери прорачуна затварача. Кавитација затварача). Семинарски рад (Предвиђа израду три рачунска задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цијене произведене јединице електричне енергије, израду развијене технолошке шеме хидроелектране и примјену упоредних фактора економичности за оптимизацију хидроенергетског постројења). Лабораторијске вјежбе (Предвиђа показну лабораторијску вјежбу са посјетом хидрелектрани ради упознавања са главним технолошким системом производње електричне енергије и најважнијим помоћним технолошким системима). Екскурзија (Обилазак хидроенергетских постројења у оквиру водопривредних и електроенергетских система).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са шемама и изведеним карактеристичним хидрооенергетским постројењем обиласком истог на терену.

Литература
 1. Билић Ж.: Хидроенергетска постројења, Универзитет у Сарајеву, Машински факултет Сарајево, 1998.
 2. Бенишек, М.: Хидрауличне турбине, Машински факултет у Београду, 1998.
 3. Ђорђевић, Б.: Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2003.
 4. Ильиных, И.И.: Гидроэлектростании, Энергоатомиздат, Москва, 1988.
 5. Raabe, J.: Hydropower - The Design, Use, and Function of Hydromechanical, Hydraulic, and Electrical Equipment, VDI-cVerlag GmbH, Düsseldorf, 1985
Облици провјере знања

Провјера знања се реализује преко предвиђена 2 теста из теоријских области наставе, прегледа и оцјене рачунских задатака и извјештаја о посјети хидроелектрани.

Похађање наставе 5 бод. Колоквији I+II 20+20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама