(16‐Б70ХУП) Хидраулика и пнеуматика

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

7

30 + 30

5

Наставници

Дарко Кнежевић, редовни професор
Саша Лалош,  виши асистент

Катедра

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Механика флуида

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе хидраулике и пнеуматике и да се упозна са савременим правцима развоја хидрауличних и пнеуматских система.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим техничким системима. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем, који треба да обавља претходно задате функције. Студент је оспособљен да води пројекте одржавања, увођења и унапрјеђења хидрауличких и пнеуматских система у предузећима.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Пумпе са промјеном капацитета. Техника читања и цртања хидрауличних шема. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Методе развоја пнеуматских система, пнеуматске шеме. Управљање у пнеуматским системима (са једним и више актуатора).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература

1. Exner, H., Freitag, R., and other: Hydraulics. Basic Principles and Components., Bosch Rexroth, 2011.

2. Aheimer, R., Ebel, F., Zimmermann, A.: Hydraulics. Basic Level, Festo, 2013.

3. Савић, В.: Уљна хидраулика 4, ИКОС Нови Сад, 2014.

4. Савић, В., Кнежевић, Д., Ковач, О., Тич, В.: Флуид као компонента хидрауличног и турбинског постројења, Машински факултет, Бања Лука, 2015.

5. Кнежевић, Д., Шешлија, Д., Милашиновић, А., Лалош, С.: Хидраулика и пнеуматика, Машински факултет, Бања Лука, 2018.

Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Студент самостално треба да ријеши лабораторијски задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.
Похађање наставе
Лабораторијски задатак
5 бод.
Активност на настави
5 бод.
Завршни испит
20 бод.
Колоквијум 1. и 2.
70 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет