Хибридни енергетски системи – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Основни циљ овог предмета је упознавање с планирањем и оптимизацијом хибридних система и проучавање услова за уравнотежену производњу електричне и топлотне енергије, уз усвајање специфичних стручних знања из области технике коришћења више алтернативних извора енергије, те стицање знања и претпоставки за коришћење ових технологија узимајући у обзир све аспекте њиховог функционисања у реалном окружењу. Кроз семинарски рад студенти ће проћи примјер анализе оправданости примјене хибридних система на неком ужем регионалном подручју, при чему ће се упознати са савременим методама и поступцима развоја, конструисања, употребе и одржавања ових постројења, уз стицање теоријских знања потребних за рад истраживачких тимова. С друге стране, циљ предмета је и да представи технологије за ефикасно коришћење постојећих ресурса, односно омогућавање проширења капацитета ради укључивања дистрибуираних генератора. Студенти ће добити сазнања о процесима трансформације и дерегулације у електроенергетском сектору. Биће оспособљени да формирају, пројектују и представљају економски исплативе системе и да дају приједлоге и рјешавају проблеме унапрјеђења система у циљу његове веће енергетске ефикасности, односно повећања капацитета.

Исход учења

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне дјелатности: анализа, синтеза и предвиђање рјешења и посљедица; примјена знања у пракси; повезивање основних знања из различитих области и њихова примјена на рјешавање конкретних проблема. Истраживачка и експертска знања о оптимизацији у хибридних енергетских постројења. Развој критичког мишљења о коришћењу енергије. Способност прорачуна топлотних шема и параметара хибридног постројења. Способност употребе рачунарских технологија за моделирање и прорачуне. По завршетку предавања студенти требају овладати методама пројектовања и оптимизације хибридних постројења у духу одрживог развоја и заштите животне средине. Оспособљеност за примјену теоријских и практичних знања и савремених нумеричких метода потребних за прорачун и анализу елемената и специфичних проблема за анализу промјенљивости и оптимизацију рада хибридних система. Оспособљеност за самосталан и тимски рад при пројектовању технологија хибридних система и њихова оптимизација с обзиром на техничко-технолошке и економске услове.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод – појам и врсте чистих извора енергије и могућности конверзије у електричну и/или топлотну енергију. Обновљиви извори као компоненте хибридних система – предности и недостаци. Перформансе и избор радних карактеристика хибридних система. Паметно газдовање енергијом и хибридни системи. Хибридни системи засновани на коришћењу енергије сунца, вјетра, воде, биомасе и дригих енергетских ресурса. Техничка анализа хибридних система. Расположивост и стопа непланираних испада. Расподjела оптерећења. Модели за симулацију рада компоненти и хибридних система. Комбинације обновљивих извора енергије са дизел агрегатима. Хибридни системи са горивним ћелијама. Соларни колектори, топлотне пумпе и хибридни системи. Употреба уређаја за складиштење енергије. Оптимално пројектовање хибридних система за „off-grid“ напајање електричном енергијом – технички, технолошки и економски аспект. Оптимално пројектовање хибридних система за „on-grid“ напајање електричном енергијом – технички, технолошки и економски аспект. Процесна и енергетска ефикасност хибридних система. Студије изводљивости хибридних система. Економско-финансијска анализа хибридних система. Експлоатација и одржавање хибридних система. Оптимизација рада хибридних система. Оптимално пројектовање хибридног система за off-grid напајање електричном енергијом. Оптимално пројектовање хибридног система за on-grid напајање електричном енергијом. Посебна примјене хибридних система (базне станице, моторна возила, мобилни хибридни системи и сл.). Мали аутономни хибридни системи напајања потрошача електричном енергијом. Хибридни систем гријања објекта и топле санитарне воде. Примјери примјене хибридних система.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (Рачунске вјежбе прилагођене теоријској настави). Семинарски рад (Предвиђа израду три рачунска задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цијене произведене јединице електричне и/или топлотне енергије, израду развијене технолошке шеме хибридног система и примјену упоредних фактора економичности за оптимизацију хибридног постројења). Лабораторијске вјежбе (У оквиру лабораторијских вјежби студенти помоћу рачунара симулирају процесе у раду хибридног система). Екскурзија (Посјета изведеним карактеристичним хибридним постројењем у окружењу).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном и електронском облику, примјери рачунских задатака, компјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада. У оквиру наставе студент ће се упознати са топлотним шемама и изведеним карактеристичним хибридним постројењем у окружењу.

Литература
 1. Duffie, J. A., Beckman, W. A.: Solar Engineering of Thermal Processes, 3nd ed., John Wiley and Sons, New York, USA, 2006
 2. Nema, P., Nema, R. K., Rangneka,r S.: A Current and Future State of Art Development of Hybrid Energy System Using Wind and PV-Solar: A Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8, 2009
 3. Arribas, L., Cano, L., Cruz, I., Mata, M., Llobe, E.: PV–Wind Hybrid System Perfor mance: A New Approach and a Case Study, Renewable Energy, 35, 2010
 4. Celik, A. N.: Techno-Economic Analysis of Autono ous PV-Wind Hybrid Energy Systems Using Different Sizing Methods, Energy Conversion and Management, 44, 2003
 5. Dihrab, S. S., Sopian, K.: Electricity Generation of Hybrid PV/Wind Systems in Iraq, Renewable Energy, 35, 2010
 6. Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M.: Thermal Design and Optimization, Wiley, 1996
 7. Traupel, W.: Thermische Turbomaschinen, Springer verlag, Berlin, 1982
 8. Cohen, H., Rogers, G. F. C., Saravanamuttoo, H. I. H.: Gas turbine theory, Logman, 1997
 9. Boyle, G.: Renewable Energy, Oxford University Press, 2004
 10. Maczulak, A.: Renewable energy: Sources and Methods, Facts On File, Inc., New York, 2010
 11. Katić, V., Kapetanović, I., Fuštić, V.: Obnovljivi izvori električne energije, TEMPUS-JADES, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2007.
 12. Edvards, D.: Energy trading and investing, Mc Graw Hill Finance and Investing, 2010
Облици провјере знања

За одабрани хибридни енергетски систем, студент треба да уради три задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цијене произведене јединице електричне и/или топлотне енергије, израду развијене технолошке шеме хибридног система и примјену упоредних фактора економичности за оптимизацију хибридног постројења. Колоквијуми се раде у 6-7. и 13-14. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама