Хемија у индустријским системима
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 2П + 2В 5
Наставници

Татјана Ботићванредни професор

Катедра

Катедра за инжењерство заштите радне средине

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања хемије у индустријским системима је упознавање студената са основним теоријским законитостима из области опште, неорганске и органске хемије. Упознавање са специфичним хемијским реакцијама у индустрији и лабораторијском техником ради њихове практичне примјене у машинству – Заштита на раду.

Исход учења

Задаци хемије у индустријским системима су да омогуће примјену стечених знања, као и лакше разумијевање и савладавање наставе из других фундаменталних и стручних предмета у машинству. Такође, да студенти могу адекватно одговорити на захтјеве везане за квалитет заштите на раду у хемијској индустрији.

Садржај предмета

Увод. Елементарна неоорганска и органска хемија. Хемијске реакције, термодинамика, кинетика. Фактори који утичу на брзину процеса. Процеси у индустријским системима. Растварање, таложење. Дестилација, ректификација. Очвршћавање, кристализација. Екстракција, рафинација. Електролиза. Полимеризација. Утицај технолошких параметара на ток реакције. Подјела реактора према начину рада. Технологије производње неорганских и органских супстанци. Технолошки показатељи производње. Хемијско и електрохемијско машинство. Класификација и фактори корозије. Хемијска лабораторија, правила понашања и рад у лабораторији: Нафта и њени деривати (дестилација). Алкохоли (дестилација). Уља (екстракција). Масти (хидрогеновање). Полимери (полимеризација и поликондензација). Вода (хлоровање, јонски измјењивачи). Премази (адсорпција премазаних средстава). Одређивање растворљивости чврстих супстанци у течном растварачу. Одређивање дијаграма дестилације. Одређивање вриједности константе брзине хемијске реакције.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације. Предвиђена је посјета једном производном предузећу

Литература
 1. Бојанић, В., Кеврешан, С., Штајнер, Д., Чегар, Н.: Хемија, Бања Лука, 1999.
 2. Милетић, П., Грујић, Р., Бојанић, В., Марјановић-Балабан, Ж., Топић, Ж.: Хемија – задаци и
  практикум, Бања Лука, 2004.
 3. Матић, Ђ.: Кемија у индустрији, Савез кемичара и технолога Хрватске, Загреб, 1988.
Облици провјере знања

Израда семинарског рада и његова одбрана. Полагање колоквијума и усмени дио испита на завршном
дијелу испита.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама