Хемија у индустријским погонима – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 5
Наставници

Татјана Ботићванредни професор

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања хемије у индустријским системима је упознавање студената са основним теоријским законитостима из области примијењене хемије, познавање са специфичним хемијским реакцијама у индустрији и специфичностима заштите на раду у хемијској индустрији, савладавање лабораторијских техника ради њихове практичне примјене у области заштите на раду.

Исход учења

Задаци хемије у индустријским системима су да омогуће примјену стечених знања, као и лакше разумијевање и савладавање наставе из других фундаменталних и стручних предмета у области заштите на раду. Студенти су обучени за практично укључивање у радни процес у области заштите и безбједности на раду у хемијској индустрији. Стечено знање ће допринијети смањењу незгода при раду.

Садржај предмета

Технолошки процес. Хемијске реакције. Како долази до хемијске реакције. Типови хемијских реакција. Складиштење различитих материјала. Транспорт различитих материјала. Основне операције у хемијској индустрији. Опасне течности (органски растварачи, киселине, алкалије, жива, итд.). Руковање са опасним течностима (транспорт, складиштење). Технички гасови (водоник, азот, кисеоник, амонијак, угљендиоксид, ацетилен, и др.). Хемијске штетности код најважнијих поступака у хемијској индустрији. Специфичности заштите на раду у хемијској индустрији. Означавање опасних материја према савременим европским стандардима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације. Предвиђена је посјета једном производном предузећу.

Литература
 1. Максимовић, М.: Технолошке операције, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, 2001.
 2. Леви, З., Ј. Шкундрић, П.: Општа хемија, технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, 2014.
 3. Хемија у индустријским системима, Интерна скрипта за лабораторијске вјежбе
Облици провјере знања

Полагање писменог дијела испита кроз тестове или интегрално. Полагање усменог дијела испита након положеног писменог дијела испита.

Похађање наставе 5    
Писмени испит I + II 20+20 Завршни испит 45
Вјежбе 10 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама