Генератори паре II
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са избором, пројектовањем и експлоатацијом генератора паре. Посебна пажња се обраћа да се студент оспособи за самостално извођење прорачуна, избор и експлоатацију појединих подсистема генератора паре, као и прописима за генераторе паре, инспекцијским надзором, утицајем генератора паре на околину и мјерама заштите.

Исход учења

На овом предмету студент добива неопходна знања за избор, пројектовање и експлоатацију генератора паре. У оквиру домаћег задатка, студент се оспособљава за самосталну израду аеродинамичког прорачуна генератора паре. Посебно студент овладава прописима за генераторе паре, инспекцијским надзором, утицајем генератора паре на околину и мјерама заштите.

Садржај предмета

Конструкција грејних површина генератора паре. Корозија и ерозија грејних површина. Арматура генератора паре. Аеродинамички прорачун генератора паре. Материјали за израду дијелова генератора паре. Прорачун чврстоће елемената генератора паре и посуда под притиском. Генератори паре са сагоријевањем у флуидизованом слоју. Динамика генератора паре у прелазним стањима. Управљање генераторима паре. Мјерење и регулација генератора паре. Технички прописи за генераторе паре. Инспекцијски надзор. Утицај рада генератора паре на околину. Уређаји за пречишћавање димног гаса.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда домаћег задатка /аеродинамички или механички прорачун/. Предвиђена је посјета термоелектрани и упознавање са радом и одржавањем генератора паре.

Литература
 1. Бркић, Љ., Живановић, Т.: Парни котлови, Машински факултет Београд, 2007.
 2. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д., Галић, Р.: Аеродинамички прорачун парних котлова, Машински факултет Београд, 2007.
 3. Креух, Л.: Генератори паре, ФСБ, Загреб, 1978.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално, ради аеродинамички прорачун генератора паре. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Домаћи задатак 15 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијуми 40 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама