Генератори паре I
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са функционисањем и теоријским основама прорачуна појединих дијелова генератора паре. Посебна пажња се обраћа да се студент оспособи за самостално извођење термичког прорачуна генератора паре, као и прорачун, избор и експлоатацију појединих подсистема генератора паре.

Исход учења

На овом предмету студент овладава неопходним знањима за избор, пројектовање и експлоатацију појединих подсистема генератора паре. У оквиру домаћег задатка, студент се оспособљава за самосталну израду термичког прорачуна генератора паре.

Садржај предмета

Материјални биланс сагоријевања. Рециркулација продуката сагоријевања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха. Склоност горива зашљакивању и прљању грејних површина. Зашљакивање, запрљање и уређаји за чишћење грејних површина генератора паре. Топлотна шема генератора паре. Материјални и топлотни биланс грејних површина. Термички прорачун грејних површина генератора паре. Карактеристике и системи за припрему угљеног праха. Млинови угља и сепаратори. Топлотни биланс постројења за припрему угљеног праха. Регулациони дијаграм млина. Ложишта и горионици за сагоријевање угљеног праха. Водни режим генератора паре. Основне карактеристике струјања мјешавине воде и паре. Сепарација влаге. Хидродинамика испаривача са природном и принудном циркулацијом. Хидродинамика грејних површина са струјањем једнофазног флуида.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и графичке вјежбе и консултације. Самостална израда домаћег задатка /термички прорачун парног котла и израда потребних пресјека генератора паре/.

Литература
 1. Бркић, Љ., Живановић, Т.: Парни котлови, Машински факултет Београд, 2007.
 2. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д.: Термички прорачун парних котлова, Машински факултет, Београд, 2008.
 3. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д., Галић, Р.: Хидродинамички прорачун парних котлова, Машински факултет Београд, 2009 /у припреми/.
Облици провјере знања

У форми домаћег задатка, студент самостално, ради термички прорачун генератора паре и црта његов цртеж /попречни и подужни пресјек/. Колоквијуми се раде у 6. и 13. недјељи у форми писменог испита. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоријска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама